Kritériá k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov

Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná sociálna pomoc občanom v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle §1 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení‚ neskorších predpisov. Kritériá upravujú príjmové pásma k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom na území‚mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len mestská časť).

O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území mestskej časti trvalý pobyt a je:

  • poberateľom starobného dôchodku,
  • poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú‹činnosť nad 70%),
  • nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, okrem pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

/1/ Mestská časť poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá tvorí‚prílohu týchto kritérií. K žiadosti občan doloží:

  • platný občiansky preukaz na overenie totožnosti,
  • rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
  • čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.

/2/ Po splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi priznaný príspevok na stravovanie dôchodcov.

/1/ Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa. Stravná„jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.

/2/ Strava bude pripravovaná v stravovacích zariadeniach – Straubyt, s.r.o a v školských jedálňach pri základných školách na‹území‚mestskej časti (ďalej len stravovacie zariadenia).

/3/ Občan uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom mestskej časti priamo v stravovacom zariadení, podľa skutočne odobratého množstva stravy za príslušný kalendárny mesiac.

/4/ Mestská časť uhrádza stravovacím zariadeniam príspevok priznaný dôchodcovi podľa skutočne odobratého množstva stravy, a to na základe faktúry, ktoré sú‹stravovacie zariadenia povinnéŠdoručiť mestskej časti najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Výška príjmu

Výška príspevku mestskej časti

do 300 €

0,90 €

od 301 do 400 €

0,80 €

od 401 do 500 €

0,40 €

nad 501 €

0,00 €

/1/ Občan, ktorý má nárok na príspevok na stravovanie, je povinný bezodkladne ohlásiť na oddelenie sociálnych vecí každú zmenu, ktorá ovplyvňuje poskytovanie príspevku mestskej časti.

/2/ V prípade, že občan uvedie nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na poskytnutie a výšku finančného príspevku v zmysle týchto kritérií, je občan povinný poskytnutý príspevok v plnej výške vrátiť do 15 dní odo dňa zistenia nepravdivých údajov. Na vymáhanie vyplateného príspevku sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

/3/ Ak mestská časť zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom sa zneužíva na stravovanie inej osoby, alebo osoba má iný príjem, mestská časť pozastaví poskytovanie príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie svojim konaním umožnil.

/4/ Mestská časť si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania schválených finančných prostriedkov na stravovanie seniorov v príslušnom rozpočtovom roku.

/5/ Príspevky priznané pred účinnosťou týchto kritérií sa prehodnotia dňom účinnosti týchto kritérií.

Vladimír Bajan v.r.

starosta

web od 2day