Všeobecne záväzné nariadenia súvisiace so sociálnymi vecami  • VZN č. 5/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • web od 2day