Legislatíva v oblasti investičnej činnosti

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení doplňujúcich zákonov, redakčných oznámení o chybách,
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení doplňujúcich zákonov, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení doplňujúcich zákonov a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení doplňujúcich zákonov,
 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v platnom znení vrátane dodatkov a doplnení,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení doplňujúcich zákonov, nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení doplňujúcich zákonov a nepriamych noviel,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení doplňujúcich zákonov,
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 254/2010 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 • Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou,
 • Metodické usmernenie – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydané príkazom starostu č. 13/2011,
 • Dodatok č. 1 k metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydaný príkazom starostu č. 2/2012,
 • Príloha č. 1 k Metodickému usmerneniu – postup pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve a zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka a jej organizácií, vydanej príkazom starostu č. 3/2012.

Legislatíva pri správe a údržbe komunikácií a chodníkov:

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení doplňujúcich zákonov,
 • Zákon č. 725/2044 Z.z.o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška č.9/2009 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatíva, využívaná pri zaisťovaní investičných akcií a oprave terás:

 • Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovpozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

web od 2day