Správa majetku

Správu majetku zabezpečuje Oddelenie majetku, obstarávania a investícií, ktoré plní úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti, vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou a zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru.

Referát správy miestneho majetku zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou. Investičný referát zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru. Pôsobnosť oddelenia nakladania s majetkom. Legislatíva v oblasti správy majetku a Legislatíva v oblasti investičnej činnosti.

Oddelenie majetku, obstarávania a investícií

Referát správy miestneho majetku

Mgr. Alžbeta Broszová
Vedúca referátu správy majetku
Tel: +421-2-68 288 873
E-mail: alzbeta.broszova@petrzalka.sk
Kancelária č. 314, 3. poschodie

Mgr. Simona Nagyová
Tel: +421-2-68 288 874
E-mail: simona.nagyova@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Mgr. Michal Hulla
Telefón: 421-2-68 288 875
E-mail: michal.hulla@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Mgr. Iveta Strapcová
Tel.: + 421-2-68 288 846
E-mail: iveta.strapcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 317, 3. poschodie

Ing. Katarína Niskačová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: katarina.niskacova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Alena Gálová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: alena.galova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Ing. Alenka Belanová
Telefón: 421-2-68 288 876
E-mail: alenka.belanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 316, 3. poschodie

Referát správy obecných bytov

Ing. Daniela Nemcová, PhD. – poverená vedením Bytového oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 928
E-mail: daniela.nemcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 509, 5. poschodie

Linda Bittnerová
Tel.: + 421-2-68 288 908
E-mail: linda.bittnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 510, 5. poschodie

Mgr. Karol Nagy
Telefón: +421-2-68 288 862
E-mail: karol.nagy@petrzalka.sk
Kancelária č. 511, 5. poschodie

Denisa Sola
Pracovníčka pre štátny fond rozvoja bývania
Telefón: +421-2-68 288 892
E-mail: denisa.sola@petrzalka.sk
Kancelária č. 709, 7. poschodie

Martin Sabo
Tel.: + 421-2-68 288 862
E-mail: martin.sabo@petrzalka.sk
Kancelária č. 510, 5. poschodie

Šarlota Rafajová
Tel.: + 421-2-68 288 858
E-mail: sarlota.rafajova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie

Jana Kalužníková
Tel.: + 421-2-68 288 858
E-mail: jana.kaluznikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie

Referát investičných činností

Bc. Miloš Holán
Poverený vedením referátu
Tel.: +421-2-68 288 935
milos.holan@petrzalka.sk
Kancelária č. 520, 5. poschodie

Eva Alexiová
Tel.: +421-2-68 288 771
eva.alexiova@petrzalka.sk
Kancelária č. 521, 5. poschodie

Mgr. Anna Všetečková
Tel.: +421-2-68 288 861
E-mail: anna.vseteckova@petrzalka.sk
Kancelária č. 521, 5. poschodie

Ing. arch. Peter Mandák
Tel.: +421-2-68 288 771
E-mail: peter.mandak@petrzalka.sk
Kancelária č. 522, 5. poschodie

Irena Vavrincová
E-mail: irena.vavrincova@petrzalka.sk
Kancelária č, 520, 5. poschodie

Referát verejného obstarávania

Katarína Céreová
Poverená vedením referátu verejného obstarávania
Telefón: +421-2-68 288 930
Mobil: +421 947 487 183
katarina.cereova@petrzalka.sk
Kancelária č. 901, 9. poschodie

Ferdinand Hubik
Telefón: +421-2-68 288 930
ferdinand.hubik@petrzalka.sk
Kancelária č. 902, 9. poschodie

Ing. Peter Polyák
Telefón: +421-2-68 288 930
peter.polyak@petrzalka.sk
Kancelária č. 902, 9. poschodie

web od 2day