Správa majetku

Správu majetku zabezpečuje Oddelenie nakladania s majetkom, ktoré plní úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti, vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou a zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru. Referát správy miestneho majetku zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou. Investičný referát zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru. Pôsobnosť oddelenia nakladania s majetkom. Legislatíva v oblasti správy majetku a Legislatíva v oblasti investičnej činnosti.

Mgr. Alžbeta Broszová
Tel: +421-2-68 288 873
E-mail: alzbeta.broszova@petrzalka.sk
Kancelária č. 314, 3. poschodie

Referát správy miestneho majetku

Mgr. Daniela Grajciarová
Tel: +421-2-68 288 875
E-mail: daniela.grajciarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Silvester Kúdela
Tel.: +421-2-68 288 876
E-mail: silvester.kudela@petrzalka.sk
Kancelária č. 316, 3. poschodie

Mgr. Iveta Strapcová
Tel.: + 421-2-68 288 846
E-mail: iveta.strapcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 317, 3. poschodie

Ing. Katarína Niskačová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: katarina.niskacova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Alena Gálová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: alena.galova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Referát technických činností

Ing. Jarmila Abrahoimová
Tel.: + 421-2-68 288 772
E-mail: jarmila.abrahoimova@petrzalka.sk
Kancelária č. 321, 3. poschodie

Ing. Ľudmila Uhliariková
Tel.: + 421-2-68 288 923
E-mail: ludmila.uhliarikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 322, 3. poschodie

Ing. Iveta Mrvová
Tel.: + 421-2-68 288 773
E-mail: iveta.mrvova@petrzalka.sk
Kancelária č. 320, 3. poschodie

Ing. Miriam Mitanová
Tel.: + 421-2-68 288 773
E-mail: miriam.mitanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 320, 3. poschodie

web od 2day