Správa majetku

Správu majetku zabezpečuje Oddelenie majetku, obstarávania a investícií, ktoré plní úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti, vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou a zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru.

Referát správy miestneho majetku zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou. Investičný referát zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru. Pôsobnosť oddelenia nakladania s majetkom. Legislatíva v oblasti správy majetku a Legislatíva v oblasti investičnej činnosti.

Referát správy miestneho majetku

Mgr. Alžbeta Broszová
Vedúca referátu správy majetku
Tel: +421-2-68 288 873
E-mail: alzbeta.broszova@petrzalka.sk
Kancelária č. 314, 3. poschodie

Mgr. Simona Nagyová
Tel: +421-2-68 288 875
E-mail: simona.nagyova@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Mgr. Iveta Strapcová
Tel.: + 421-2-68 288 846
E-mail: iveta.strapcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 317, 3. poschodie

Ing. Katarína Niskačová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: katarina.niskacova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Alena Gálová
Tel.: + 421-2-68 288 867
E-mail: alena.galova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Referát investičných činností

Bc. Miloš Holán
Poverený vedením referátu
Tel.: +421-2-68 288 935
milos.holan@petrzalka.sk
Kancelária č. 1004, 10. poschodie

Pavol Rajkovič
Tel.: +421-2-68 288 771
pavol.rajkovic@petrzalka.sk
Kancelária č, 1001, 10. poschodie

Eva Alexiová
Tel.: +421-2-68 288 771
eva.alexiova@petrzalka.sk
Kancelária č, 1001, 10. poschodie

Mgr. Anna Všetečková
Tel.: +421-2-68 288 861
E-mail: anna.vseteckova@petrzalka.sk
Kancelária č. 1005, 10. poschodie

Ing. arch. Peter Mandák
Tel.: +421-2-68 288 771
E-mail: peter.mandak@petrzalka.sk
Kancelária č. 1001, 10. poschodie

 

 

web od 2day