Legislatíva v oblasti správy majetku

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení doplňujúcich zákonov, redakčných oznámení o chybách,
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení doplňujúcich zákonov, nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky,
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení doplňujúcich zákonov a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení doplňujúcich zákonov,
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v platnom znení vrátane dodatkov a doplnení,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení doplňujúcich zákonov, nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení doplňujúcich zákonov a nepriamych noviel,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení doplňujúcich
zákonov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení doplňujúcich zákonov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení doplňujúcich zákonov,
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 254/2010 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25.06.2019 uznesením č.99.

web od 2day