Správa miestneho majetku

 • Vedie evidenciu nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Vedie evidenciu hnuteľného majetku na úsekoch Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, sobášnej siene, mestskej polície, polievacích vodovodov, prenajatého hnuteľného majetku, apod.
 • Metodicky usmerňuje organizácie zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka v oblasti evidencie majetku.
 • Majetkovoprávne vysporadúva zverený majetok mestskej časti, pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zisťuje majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka.
  Pripravuje návrhy na prevod alebo prenájom nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Vypracováva materiály do operatívnej porady starostu, na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.
 • Pripravuje podklady na rokovanie vecne príslušných komisií.
  Spracováva návrhy nájomných, resp. kúpnych zmlúv v zmysle prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva na prenájom, resp. prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.
 • Vyhlasuje a vyhodnocuje obchodné verejné súťaže na prenájom, resp. odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.
 • Vedie centrálnu evidenciu zmlúv na oddelení.
 • Sleduje úhrady platieb za prenájom a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku.
 • Pripravuje návrhy na výzvy pri omeškaní úhrad za nájom nehnuteľného
  majetku, prípadne úhrad za odpredaj majetku.
 • Pripravuje podklady na vyrúbenie poplatkov za oneskorené úhrady nájomného, resp. ceny za odpredaj.
 • Pripravuje podklady pre súdne a exekučné konania na vymáhanie pohľadávok mestskej časti.
 • Spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a odpredaj nehnuteľného majetku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zúčastňuje sa na inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti.
 • Spolupracuje s Bytovým podnikom Petržalka, s. r. o. pri prenájmoch obecných nebytových priestorov, garáží a garážových státí.
 • Zostavuje rozpočet referátu, Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka a mestskej polície – stanice Petržalka.
 • Vedie ekonomickú agendu vrátane poistenia majetku a vykonáva rozborovú činnosť za referát.
 • Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb.
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu žiadostí za referát.
 • Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte.
 • Pripravuje podklady a rozhodnutie na zaujatie verejného priestranstva v rámci sezónneho exteriérového posedenia.
 •  

 
Mgr. Iveta Strapcová

 • Uzatvára zmluvné vzťahy, predaj, kúpa, nájom nehnuteľného majetku.
 • Posudzuje zmluvné vzťahy z vecno-právneho hľadiska.
 • Vedie samostatnú evidenciu zmluvných vzťahov v základných školách Mestskej časti Bratislava-Petržalka a v organizáciách zriadených mestskou časťou.
 • Spracováva a predkladá materiály na rokovanie operatívnej porady, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.
 • Vybavuje agendu súvisiacu s majetkom zvereným do správy mestskej časti, ako sú budovy bývalých základných škôl, ktoré sú prenajaté aj iným subjektom, ako je základné školstvo.
 • Pripravuje podklady pre vydanie súhlasného stanoviska starostu mestskej časti k zaujatiu verejného priestranstva v rámci sezónneho exteriérového posedenia.
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • Pripravuje podklady a spracováva stanoviská k interpeláciám poslancov.
 • Pripravuje podklady a spracováva odpovede na sťažnosti týkajúce sa majetkovoprávnej agendy.

 

Mgr. Daniela Grajciarová

 • So súhlasom Hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje návrhy na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú zverené do správy mestskej časti.
 • Uzatvára nájomné zmluvy na pozemky vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených jej do správy.
 • Uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených jej do správy na základe uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • Spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Majetkovoprávne vysporiadava zverený majetok mestskej časti, pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zisťuje vlastnícke vzťahy k pozemkom a nehnuteľnostiam v mestskej časti.
 • Zúčastňuje sa na inventarizácii nehnuteľného majetku mestskej časti.
 • Pripravuje stanoviská k materiálom pre hlavné mesto.

 
Silvester Kúdela

 • So súhlasom Hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje návrhy na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú zverené do správy mestskej časti.
 • Uzatvára nájomné zmluvy na pozemky vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených jej do správy.
 • Uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených jej do správy na základe uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • Spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Majetkovoprávne vysporiadava zverený majetok mestskej časti, pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zisťuje vlastnícke vzťahy k pozemkom a nehnuteľnostiam v mestskej časti.
 • Vedie centrálnu evidenciu zmlúv na referáte.
 • Zúčastňujú sa na inventarizácii nehnuteľného majetku mestskej časti.

 

Ing. Katarína Niskačová

 • Pripravuje podklady k prevodu vlastníctva nebytových priestorov (obchodno- prevádzkové priestory), v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka a vo vlastníctve v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlasuje a vyhodnocuje obchodné verejné súťaže na prenájom alebo odpredaj nebytových priestorov,
 • Vyhotovuje nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov, na základe obchodných verejných súťaží a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • Spolupracuje s Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. pri prenajímaní nebytových priestoroch.
 • Kontroluje úhrady nájomného, písomne upozorňujú nájomcov na nedoplatky, odstupujú nedoplatky na vymáhanie na právny referát.
 • Pripravuje podklady k rozborom a rozpočtu referátu správy miestneho majetku.
 • Poskytuje súčinnosť pri vykonávaní exekúcií proti povinným v súlade s ustanovením § 34 Exekučného poriadku.
 • Vydáva súhlasy k uzatváraniu nájomných zmlúv a k prechodom nájmu nebytových priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka pre Veolia Slovensko, a. s. k podnikateľskej a nepodnikateľskej činnosti.

web od 2day