Správa miestneho majetku

 • Vedie evidenciu nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Vedie evidenciu hnuteľného majetku na úsekoch Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka, sobášnej siene, mestskej polície, polievacích vodovodov, prenajatého hnuteľného majetku, apod.
 • Metodicky usmerňuje organizácie zriadené mestskou časťou Bratislava-Petržalka v oblasti evidencie majetku.
 • Majetkovoprávne vysporadúva zverený majetok mestskej časti, pripravuje podklady na návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 • Zisťuje majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka.
  Pripravuje návrhy na prevod alebo prenájom nehnuteľného majetku v správe alebo vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • Vypracováva materiály do operatívnej porady starostu, na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva.
 • Pripravuje podklady na rokovanie vecne príslušných komisií.
  Spracováva návrhy nájomných, resp. kúpnych zmlúv v zmysle prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva na prenájom, resp. prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.
 • Vyhlasuje a vyhodnocuje obchodné verejné súťaže na prenájom, resp. odpredaj nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.
 • Vedie centrálnu evidenciu zmlúv na oddelení.
 • Sleduje úhrady platieb za prenájom a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku.
 • Pripravuje návrhy na výzvy pri omeškaní úhrad za nájom nehnuteľného
  majetku, prípadne úhrad za odpredaj majetku.
 • Pripravuje podklady na vyrúbenie poplatkov za oneskorené úhrady nájomného, resp. ceny za odpredaj.
 • Pripravuje podklady pre súdne a exekučné konania na vymáhanie pohľadávok mestskej časti.
 • Spracováva podklady na vydanie súhlasov na prenájom a odpredaj nehnuteľného majetku v priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy.
 • Zúčastňuje sa na inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti.
 • Spolupracuje s Bytovým podnikom Petržalka, s. r. o. pri prenájmoch obecných nebytových priestorov, garáží a garážových státí.
 • Zostavuje rozpočet referátu, Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka a mestskej polície – stanice Petržalka.
 • Vedie ekonomickú agendu vrátane poistenia majetku a vykonáva rozborovú činnosť za referát.
 • Zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb.
 • Pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu žiadostí za referát.
 • Vykonáva preverovanie podnetov, sťažností občanov a interpelácií poslancov na referáte.
 • Pripravuje podklady a rozhodnutie na zaujatie verejného priestranstva v rámci sezónneho exteriérového posedenia.

web od 2day