Ako postupovať pri ohlásení stavebných úprav v byte

Ide o úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Uskutočnenie stavebných úprav je stavebník povinný podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súčinnosti s § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Ohlásenie obsahuje:

  • meno priezvisko (názov) adresu (sídlo) stavebníka,
  • údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť (adresa, súpisné číslo bytového domu, číslo bytu a poschodie),
  • rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis (pri zasklení loggie alebo balkóna uviesť systém zasklenia loggie – obchodný názov výrobku podľa technického osvedčenia, resp. certifikátu).

K ohláseniu sa pripojí okrem príloh, ktoré sú uvedené na tlačive k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác:

  • k búracím prácam: statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou,
  • k zaskleniu balkónov a loggií: technické osvedčenie, resp. certifikát systému zasklenia balkónov a loggií, vyhlásenie zhody výrobcu, ak montáž výrobku nebude zabezpečovať výrobca, doklad o tom, že dodávateľ má oprávnenie na montáž.

Stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
Pri podaní ohlásenia stavebných úprav vzniká poplatková povinnosť podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok môže stavebník uhradiť:

  • v hotovosti priamo v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (platbu v pokladni možno uhradiť aj platobnou kartou),
  • alebo na účet Mestskej časti Bratislava-Petržalka,
  • alebo poštovým poukazom na účet správneho orgánu.

web od 2day