Ako postupovať pri výstavbe a rekonštrukcii kontajnerových stojísk

A. Nové kontajnerové stanovištia
podľa veľkosti stavby t.j. jej zastavanej plochy spĺňajú charakter drobnej stavby alebo jednoduchej stavby.

A.1. Drobné stavby (ako nové stavby)

Kontajnerové stanovište, ktorého zastavaná plocha nepresiahne 25 m2, výšku 5 m a plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe bytového domu, je drobnou stavbou. Na tieto stavby podľa § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje podľa § 57 stavebného zákona v spojitosti s § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledovné doklady a údaje:

  • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
  • účel, rozsah a miesto stavby,
  • druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, ktorý je dotknutý navrhovanou výstavbou,
  • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
  • ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí:

  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (§ 139 stavebného zákona – nájomná zmluva, resp. zmluva o vecnom bremene),
  • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
  • jednoduchý technický opis stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov.

Poznámka:
Navrhovateľom a stavebníkom zároveň môže byť len vlastník, resp. spoluvlastníci hlavnej stavby (bytovej alebo nebytovej budovy), ku ktorej plní táto drobná stavba doplnkovú funkciu.
Nové kontajnerové stanovištia musia byť navrhnuté tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby a boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby boli začlenené do územia v súlade s urbanistickými a architektonickými zásadami, aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, aby boli prístupné z cesty, miestnej komunikácie, alebo účelovej komunikácie a aby bolo zabezpečené hygienicky bezchybné a požiarne bezpečné ukladanie domového odpadu.

A.2. Jednoduché stavby (ako nové stavby)

Ak kontajnerové stanovište presiahne zákonom určenú výmeru pre drobnú stavbu (25 m²), ide už o jednoduchú stavbu, ktorá si vyžaduje územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, čo je zložitejší a časovo náročnejší proces. Územné a stavebné konanie môže v zmysle stavebného zákona stavebný úrad na žiadosť stavebníka zlúčiť do jedného konania a upustiť od ich kolaudácie.

V žiadosti, ktorá obsahuje tie isté identifikačné údaje ako pri ohlásení drobnej stavby, musí byť naviac uvedené a zdokladované:

– zoznam známych účastníkov konania,
– predpokladaný termín dokončenia stavby,
– parcelné čísla stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
– meno, priezvisko a adresa projektanta,
– údaje o zhotoviteľovi stavby,
– ak pôjde o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
– projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním v dvoch vyhotoveniach,
– záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutého orgánu,
– stanoviská a vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov.

B. Stavebné úpravy jestvujúcich kontajnerových stanovíšť
bez rozdielu na to, či ide o rozšírenie drobnej alebo jednoduchej stavby, je stavebnou úpravou a v terminológii stavebného zákona zmenou dokončenej stavby (§139b ods.5, písm. b/ stavebného zákona). O túto zmenu môže žiadať len jej vlastník sám, alebo v zastúpení splnomocneným zástupcom.

B.1. Stavebné úpravy – zväčšenie pôdorysného ohraničenia existujúcej stavby

Podľa stavebného zákona rozšírenie každého jestvujúceho kontajnerového stanovišťa si vyžaduje stavebné povolenie, bez ohľadu na to, či existujúce kontajnerové stanovište je drobnou alebo jednoduchou stavbou. K vydanou stavebného povolenia na rozšírenie stavby existujúceho kontajnerového stanovišťa, potrebuje stavebník rovnaké doklady ako k stavebnému povoleniu pri novostavbe kontajnerového stanovišťa spĺňajúceho svojou výmerou charakter jednoduchej stavby s tým rozdielom, že musí ešte preukázať existenciu tejto stavby (kolaudačné rozhodnutie, snímka z katastrálnej mapy so zakreslením stavby) a rovnako aj to, že je jej vlastníkom, resp. nájomcom oprávneným vykonať stavebnú úpravu. Ak stavba nie je ešte vyznačená v katastri nehnuteľností a zapísaná v liste vlastníctva, tak navrhovateľ musí existenciu stavby a jej vlastníctvo preukázať inými originálnymi dokladmi (napr. kolaudačným rozhodnutím, zmluvou resp. rozhodnutím o nadobudnutí vlastníckeho práva od pôvodného vlastníka).

B.2. Stavebné úpravy- bez zmeny pôdorysného rozšírenia

Stavebné úpravy, ktorými sa stavby zastrešia, ohradia a uzamknú bez ich zväčšenia, t.j. bez zväčšenia ich pôdorysu, je podľa § 139b) stavebného zákona taktiež stavebnou úpravou patriacou pod inštitút zmeny dokončenej stavby. Podľa § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti .
Zastrešenie a uzavretie jestvujúcich kontajnerových stanovíšť vo väčšine prípadov spĺňa zákonom predpísaný charakter stavebnej úpravy na uskutočnenie ktorej postačí jej ohlásenie stavebnému úradu. Aj pri ohlásení takejto stavebnej úpravy však navrhovateľ musí preukázať existenciu stavby jej vlastníctvo, ktoré ho oprávňuje podať takýto návrh k uskutočneniu stavebných úprav. Žiadosť musí obsahovať údaje a doklady, ktoré sú uvedené ako náležitosti k ohláseniu drobnej stavby, navrhovateľ musí však preukázať existenciu tejto stavby (kolaudačné rozhodnutie, snímka z katastrálnej mapy so zakreslením stavby) a rovnako aj to, že je jej vlastníkom tak ako je uvedené v predchádzajúcom bode A.1

II. Zjednodušený postup

Stavebný úrad, ktorý plní prenesený výkon štátnej správy je povinný rešpektovať ustanovenia stavebného zákona pri povoľovaní nových stavieb aj pri stavebných úpravách existujúcich stavieb. Aby stavebný úrad nebrzdil sledovaný zámer ochrany životného prostredia, pri povoľovaní nových stavieb a pri stavebných úpravách existujúcich kontajnerových stanovíšť využije existujúce možnosti stavebného zákona, ktorými hlavne dosiahne skrátenie lehôt pre vydanie rozhodnutí resp. opatrení.

II. A Návrh zjednodušeného postupu pri povoľovaní drobnej stavby (ako novej stavby)

Pre zjednodušenie postupu navrhujeme informovať stavebníkov (webová stránka MČ) o možnosti skrátenia schvaľovacieho postupu tým, že nové kontajnerové stanovištia budú stavebnotechnicky navrhnuté tak, aby spĺňali základné kritéria vymedzené v ustanovení § 139b ods. 6 písm. a) stavebného zákona pre drobné stavby. To znamená, že tieto stavby plniace doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, budú mať zastavanú plochu nepresahujúcu 25 m², výšku 5 m. Na uskutočnenie takýchto stavieb podľa § 55, ods. 2 písm. a) stavebného zákona postačí ohlásenie stavebnému úradu .

Na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Petržalka sú k dispozícií vzory tlačív k ohláseniu drobnej stavby.

Prílohou žiadosti k ohláseniu drobnej stavby je okrem preukázania vlastníckych alebo iných práv k pozemku (nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene) a stanovísk vlastníkov inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, telekomunikácie, teplovod) potrebné predložiť stavebné riešenie stavby so zakreslením jej umiestnenia do situačného výkresu na podklade katastrálnej mapy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb.

Pre stavebníkov je na odd. životného prostredia tunajšej mestskej časti k dispozícii zjednodušená dokumentácia s alternatívnymi návrhmi kontajnerových stanovíšť podľa druhu a počtu zberných nádob.

II. B Návrh zjednodušeného postupu pri povoľovaní kontajnerového stanovišťa ako jednoduchej stavby

Stavebník v žiadosti požiada stavebný úrad o zlúčenie územného a stavebného konania a stavebný úrad tejto žiadosti vyhovie, čím skráti schvaľovací postup len na jedno správne konanie. Zároveň stavebný úrad upustí od kolaudácie tejto stavby, čím odpadne ďalšie konanie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní musí obsahovať:
– identifikačné údaje stavebníka,
– druh, účel a miesto stavby,
– predpokladaný termín dokončenia stavby,
– parcelné čísla a druh stavebného pozemku a susedných pozemkov a stavieb,
– identifikačné údaje projektanta,
– údaje o zhotoviteľovi stavby, resp. vyhlásenie kvalifikovanej osoby,
– zoznam účastníkov konania – vlastníkov susedných pozemkov a stavieb.

K žiadosti pripojí 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú osobou s odborným vzdelaním, stanoviská dotknutých orgánov, najmä záväzné stanovisko hlavného mesta, stanovisko orgánu ochrany prírody (odd. životného prostredia MČ) a záväzné stanovisko správcu komunikácie z ktorej má byť zabezpečená dopravná obsluha stanovišťa.

Na výzvu stavebného úradu stavebník zaplatí predpísaný správny poplatok.

Stavebný úrad v rozhodnutí uvedie, že upúšťa od kolaudácie stavby.

Poznámka:
Ak žiadosť za stavebníkov, ktorými sú spoluvlastníci bytového domu alebo nebytového domu t.j. hlavnej stavby, podá správca – splnomocnený zástupca v ich zastúpení, je potrebné predložiť splnomocnenie stavebníkov (vlastníkov).

II.C Návrh zjednodušeného postupu pri stavebných úpravách existujúcich kontajnerových stanovíšť bez zmeny pôdorysného ohraničenia stavby – uzamykanie a zastrešovanie

Na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Petržalka sú k dispozícií vzory tlačív k ohláseniu stavebných úprav.

Žiadateľ musí preukázať k ohláseniu stavebných úprav existenciu tejto stavby stanovišťa (list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy so zakreslením stavby) a rovnako aj to, že je jej vlastníkom, resp. nájomcom oprávneným vykonať stavebnú úpravu.
Ak stavba nie je ešte vyznačená v katastri nehnuteľností a zapísaná v liste vlastníctva, tak navrhovateľ musí existenciu stavby a jej vlastníctvo preukázať inými originálnymi dokladmi (napr. kolaudačným rozhodnutím, zmluvou resp. rozhodnutím o nadobudnutí vlastníckeho práva od pôvodného vlastníka).
V prípade, že nie je možné preukázať, že stavba bola povolená a skolaudovaná ( ak sa doklady nezachovali) stavebný úrad môže v mimoriadnych prípadoch po predložení potrebných dokladov na základe zdokladovanej žiadosti osvedčiť existenciu stavby v zmysle § 104 stavebného zákona v spojení s § 29 vyhl. č. 453/2000 Z.z..
Navrhovateľ zároveň predloží stavebné výkresy stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach a ich jednoduchý technický popis.

II.D Návrh zjednodušeného postupu pri stavebných úpravách existujúcich kontajnerových stanovíšť so zmenou pôdorysného ohraničenia stavby – zväčšenie

Stavebný zákon nerozlišuje, či stavebnou úpravou – zväčšením pôdorysu pôvodná stavba bude mať naďalej charakter drobnej stavby (do 25 m²), alebo zväčšením sa stane už jednoduchou stavbou. Na obidva prípady je potrebné stavebné povolenie.

Všetky stavebné úpravy jestvujúcich stavieb, ktoré sú jednoduchými alebo drobnými stavbami, bude stavebný úrad povoľovať stavebným povolením.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje a doklady:
– zoznam známych účastníkov konania,
– predpokladaný termín dokončenia stavby,
– parcelné čísla stavebného pozemku na ktoré sa stavba rozšíri a doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k tomuto pozemku (nájomná zmluva, LV, zmluva o vecnom bremene) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
– meno, priezvisko a adresa projektanta,
– údaje o zhotoviteľovi stavby,
– ak pôjde o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
– projektová dokumentácia stavby vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním v dvoch vyhotoveniach,
– záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutého orgánu,
– stanoviská a vyjadrenia ostatných dotknutých orgánov.

Ak stavba nie je ešte vyznačená v katastri nehnuteľností a zapísaná v liste vlastníctva, tak navrhovateľ musí existenciu stavby a jej vlastníctvo preukázať inými originálnymi dokladmi (napr. kolaudačným rozhodnutím, zmluvou resp. rozhodnutím o nadobudnutí vlastníckeho práva od pôvodného vlastníka). V prípade, že nie je možné preukázať, že stavba bola povolená a skolaudovaná (ak sa doklady nezachovali) stavebný úrad môže po predložení potrebných dokladov na základe žiadosti osvedčiť existenciu stavby v zmysle § 104 stavebného zákona v spojení s § 29 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Navrhovateľ zároveň predloží stavebné výkresy v dvoch vyhotoveniach a ich jednoduchý technický popis.

web od 2day