Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

I. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie:

 • Meno (názov) a adresu stavebníka, u právnickej osoby sídlo firmy
 • Označenia a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, kedy a kým bolo stavebné povolenie vydané
 • Termín, v ktorom bude stavba dokončená, termín, v ktorom bude vypratané stavenisko a zrealizovaná úprava okolia
 • Ak na komplexné vyskúšanie bude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, uviesť jej dobu trvania. Uviesť budúceho užívateľa ak je v čase konania známy

Súčasťou žiadosti o kolaudáciu stavby je aj príslušný správny poplatok, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

II. Stavebník k žiadosti priloží:

 • Doklady a protokoly o predpísaných skúškach podľa povahy stavby
 • Atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, prípadne prehlásenia o zhode výrobkov
 • Revízne správy a doklady o vykonaných skúškach
 • Užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby
 • Užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy
 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby autorizovaným geodetom
 • Geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
 • Záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie do digitálnej mapy mesta
 • Ďaľšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia

web od 2day