Pôsobnosť Oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku.

S platnosťou od 1.1.2012 Mestská časť Bratislava – Petržalka, oddelenie územného konania a stavebného poriadku nevykonáva činnosť stavebného úradu pre Mestské časti Bratislava – Čunovo, Jarovce, Rusovce.

Nový spoločný stavebný úrad pre Mestské časti Bratislava – Čunovo, Jarovce, Rusovce bude sídliť v budove miestneho úradu v Rusovciach, Vývojová 8, 851 10 Bratislava.

web od 2day