Povolenia na stavebné úpravy v byte

stavebné povolenie

Úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a podstatným spôsobom sa mení vzhľad stavby.

ohlásenie

Úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

I. V žiadosti o povolenie žiadateľ uvedie

 • meno a adresu stavebníka
 • označenie miesta stavby – adresa bytu
 • údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie – meno a adresa projektanta a jeho oprávnenie k činnosti
 • uviesť vlastnícke alebo iné (užívateľské) právo k bytu
 • spôsob realizácie stavebných úprav – dodávateľsky alebo svojpomocne
 • termín ukončenia stavebných úprav

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

II. Prílohy k žiadosti:

 • projektovú dokumentáciu s vyznačením pôvodného a navrhovaného stavu v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať statické posúdenie stavebných úprav s ohľadom na ich vplyv na celý objekt
 • doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k bytu – list vlastníctva nie starší ako 6 týždňov, nájomnú zmluvu, originál resp. overenú kópiu
 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov obsahujúcu súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a spoločných častí a zariadení domu k navrhovanej stavebnej úprave v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • vyjadrenie správcu objektu k navrhovanej zmene stavby – stavebným úpravám pri nájomnom byte (pri vlastníkovi bytu uviesť správcu objektu s presnou adresou)
 • doklad o spôsobilosti spracovateľa projektovej dokumentácie
 • prehlásenie odborného dozora a doklad o jeho spôsobilosti resp. doklad o spôsobilosti dodávateľa stavebných úprav na ich realizáciu

web od 2day