Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania je účelový štátny fond určený na financovanie výstavby nových bytov a na zveľaďovanie existujúceho bytového fondu. Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v zmysle zákona NR SR č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ( ďalej len „ ŠFRB “ ) v znení neskorších zmien a doplnkov pre okres Bratislava 5 , t. j. pre mestské časti: Bratislava–Čunovo, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava–Rusovce.

Štátny fond rozvoja bývania:

 • poskytuje informácie fyzickým a právnickým osobám o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov ŠFRB
 • overuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu zo ŠFRB
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory
 • vyznačuje overenie úplnosti náležitosti žiadosti podľa
 • predkladá overené žiadosti  Štátnemu fondu rozvoja bývania
 • vybavuje ucelenú odbornú agendu v oblasti poskytovania podpory z prostriedkov ŠFRB
 • spolupracuje s jednotlivými mestskými časťami pri poskytovaní informácií a koordinácií pri predkladaní žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na výstavbu nájomných bytov.
 • vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok
 • vykonáva kontrolu čerpania finančných prostriedkov priznaných fyzickým osobám a právnickým osobám pri účele výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome, kúpa bytu a obnova bytovej budovy, pred ich úhradou bankou
 • poskytuje informácie a podklady pre zriadenie záložného práva, po skolaudovaní nehnuteľnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania

Podporu zo ŠFRB je možné poskytnúť na účely:

  • výstavbu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome,
  • kúpu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rodinnom dome,

Je potrebné zdôrazniť, že kúpou bytu sa rozumie len kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, ak od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynuli viac ako dva roky.

  • obnovu bytovej budovy,

Obnova bytového domu obsahuje podúčely:

   • tepelná ochrana bytového domu alebo,
   • obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo,
   • odstránenie statických nedostatkov bytového domu.

V rámci obnovy bytového domu je možné realizovať buď len jeden z uvedených podúčelov alebo súbežne dva, resp. všetky tri podúčely. Na obnovu jedného bytového domu je možné poskytnúť podporu viackrát, čiže ak žiadateľ požiada o podporu na tepelnú ochranu bytového domu a podpora mu bola poskytnutá, v ďalšom období m ô ž e požiadať o podporu na ďalšie dva podúčely pre tento dom.

Obnova rodinného domu obsahuje len podúčel:

  • tepelná ochrana rodinného domu.
   • výstavbu, prestavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb,
   • výstavbu nájomného bytu

Podrobný prehľad podpôr ŠFRB vrátane maximálnych limitov podpôr, lehôt splatnosti a úrokových sadzieb nájdete na stránke www.sfrb.sk v sekcii INFORMÁCIE – Rozpis podpôr, http://www.sfrb.sk/rozpis.html

Žiadateľ musí preukázať, že:
1. Má zabezpečené vlastné prostriedky vo výške minimálne 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory (toto neplatí, ak žiadateľom je odchovanec detského domova, ktorý žiada poskytnutie podpory na vymedzené účely – sú uvedené § 5 zákona o ŠFRB).
2. Je schopný platiť splátky a úroky.
3. Podlahová plocha bytu v bytovom dome neprevyšuje 80 m².
4. Podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m², (bez plochy garáže) a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie.
5. Preukázať minimálne 20 %-nú úsporu a dosiahnutie normovej potreby energie na vykurovanie. Súčasťou žiadosti musí byť tepelno-technický posudok budovy (stavebných konštrukcií) vyhotovený odborne spôsobilou osobou, v ktorom je uvedený výpočet potreby energie pred uskutočnením prác a taktiež výpočet potreby energie po ich realizácii. Vo vypracovanom tepelno-technickom posúdení uviesť navrhnutý systém tepelnej ochrany – ak žiada o podporu na účel tepelnej ochrany.
6. Nie je v likvidácii resp. v konkurze.
7. Má splnené odvodové povinnosti.
8. Plní si záväzky voči veriteľom.
9. Neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky ŠFRB a má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ „) môže byť:
1. Fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má na jej území trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu.

Priemerný mesačný príjem žiadateľa ( a osôb, ktorých sa príjmy posudzujú spoločne – členov domácnosti) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok musí byť vyšší ako 1,3 násobok životného minima + výška splátky a priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok nemôže byť vyšší ako 3,5 násobok životného minima.
HODNOTY ŽIVOTNÉHO MINIMA VYPOČÍTANÉ Z ČISTÉHO PRÍJMU nájdete na stránke www.sfrb.sk v sekcii INFORMÁCIE
 http://www.sfrb.sk/informacie.html

2. Právnická osoba so sídlom na území SR

Postup pri poskytovaní podpory
Žiadateľ o podporu predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby. Obec do 14 dní odo dňa podania žiadosti overí úplnosť náležitosti žiadosti a po vyznačení overenia žiadosti odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce, ktorý overenie vykonal, zašle fondu. Obsah žiadosti upravuje vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 161/2004 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti, o technických podmienkach a dĺžke času uskutočnenia stavby.

Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje fond podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90-tich dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.

Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy, v ktorom sú uvedené základné náležitosti. V prípade, že žiadateľ súhlasí s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, svojim overeným podpisom, príp. aj podpisom spoludlžníka /manžel, manželka/ túto skutočnosť potvrdí. Pri zabezpečení záväzku ručiteľmi k platnosti zmluvy sú nevyhnutné aj ich overené podpisy. Dodatky, výhrady alebo zmeny zo strany žiadateľa k návrhu zmluvy sa považujú za nový návrh zmluvy, ku ktorému sa musí vyjadriť fond.

Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí podpory fond zmluvu predloží do príslušnej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet a realizuje úhrady faktúr.

Po rozhodnutí o neposkytnutí podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi do 30 dní od tohto rozhodnutia.

Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Tlačivá žiadostí, príloh k žiadosti a ostatných formulárov nájdete na stránke www.sfrb.sk v sekcii INFORMÁCIE – Tlačivá a prílohy

http://www.sfrb.sk/tlaciva.html

Všetky podrobné informácie nájdete na stránke www.sfrb.sk

Za účelom získania podrobných informácií resp. konzultácií k podávaniu žiadostí je potrebné dohodnúť si termín na tel. č. 02 /68 288 892 alebo e-mail: denisa.sola@petrzalka.sk

web od 2day