Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

I. V žiadosti o povolenie na odstránenie stavby žiadateľ uvedie:

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby
 • druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností
 • dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác
 • názov organizácie, ktorá stavbu odstráni, ak stavbu bude odstraňovať organizácia sama pre seba alebo ak sa má stavba odstrániť svojpomocou, uvedie vlastník stavby, ako je zabezpečené odborné vedenie, alebo meno a adresu osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad prácami
 • zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi
 • informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory
 • ako bude využitý uvoľnený pozemok
 • návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

II. K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby žiadateľ pripojí:

 • doklady, ktorými preukazuje vlastnícke právo k stavbe – list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, nie staršie ako 6 týždňov, použiteľný pre právne účely
 • listy vlastníctva na susedné pozemky, ktoré sú odstránením stavby dotknuté
 • technologický opis prác, prípadne nevyhnutné výkresy, fotodokumentácia stavby
 • v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukciií susedných stavieb a ich bezpečného užívania pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne vybavená organizácia, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať
 • pri odpojení sa z verejných sieti stanoviská ich správcov – Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s., Západoslovenská energetika a.s.
 • v prípade, že sa stavba odstraňuje na pamiatkovo-chránenom území stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave
 • ďalšie požiadavky môžu vyplynúť po preskúmaní predložených dokladov

web od 2day