Žiadosť o stavebné povolenie

I. V žiadosti o stavebné povolenie stavebník uvedie:

 • Meno a adresu stavebníka (fyzická osoba), u právnickej osoby náyov a sídlo firmy
 • Druh, miesto stavby, predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby, rozpočtové náklady stavby, pri dočasnej stavbe termín dočasnosti stavby
 • Meno a adresa projektanta a doklad o jeho odbornej spôsobilosti
 • Spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocne alebo dodávateľsky)
 • Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach

Súčasťou žiadosti o kolaudáciu stavby je aj príslušný správny poplatok, ktorý žiadateľ môže uhradiť:

 • priamo v pokladni Miestneho úradu príslušnej mestskej časti
 • poštovou poukážkou
 • prevodom z účtu

Výška poplatku je určená sadzobníkom zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

II. K žiadosti stavebník priloží:

 • Doklady ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom na ktorých sa bude stavba realizovať
 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Právoplatné územné rozhodnutie, ak bolo pre stavbu vydané
 • Doklady o rokovaní s dotknutými orgámni štátnej správy, miestnej samosprávy a s účastníkmi stavebného konania, ich stanoviská, súhlasy prípadne rozhodnutia

web od 2day