Zoznam orgánov, ktoré sa vyjadrujú k jednotlivým povoleniam

 • Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova ul. č. 17, 851 12 Bratislava 5
 • Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová ul. č. 8, 851 10 Bratislava 59
 • Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmova ul. č. 1, 851 10 Bratislava 59
 • Mestská časť Bratislava-Čunovo, Hraničiarska ul. č. 144, 851 10 Bratislava 59
 • Hl. m. SR Bratislava, primátor, Prim. nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
 • Obvodný úrad životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, ochrana ovzdušia, vodohospodársky orgán), Karloveská ul. 2. 5, 842 33 Bratislava 42
 • Krajský pozemkový úrad, Krížna ul. č. 52, 831 04 Bratislava 3
 • Obvodný pozemkový úrad, Krížna ul. č. 52, 831 04 Bratislava 3
 • Krajský lesný úrad, Pekná cesta č. 16, 831 54 Bratislava 34
 • Okresný lesný úrad, Pekná cesta č. 16, 831 54 Bratislava 34
 • Obvodný úrad (hľadisko civilnej ochrany), Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1
 • Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava 29
 • Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 1
 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1
 • Technická inšpekcia, pracovisko Bratislava, Holekova ul. č. 3, 811 04 Bratislava 1
 • Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou č. 1, 831 03 Bratislava 3
 • Západoslovenká energetika a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava
 • Slovenská správa ciest, Miletičova ul. č. 19, 826 19 Bratislava 2
 • SIRIUS Slovakia a. s., Jantárová ul. č. 25, 851 10 Bratislava
 • Slovenské telekomunikácie a.s. (diaľkové káble), Sliačska ul. č. 17, 832 11 Bratislava 1
 • SITEL spol. s r. o., Kopčianska cesta č. 16, 851 01 Bratislava 5
 • Slovak telecom a. s., Námestie slobody č. 6, 817 62 Bratislava 1
 • SIEMENS s. r. o., Stromova ul. č. 9, 837 96 Bratislava 3
 • Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 01 Bratislava 5
 • Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 1
 • Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava 1
 • Štátny dráhový úrad, Klemensova ul. č. 8, 812 12 Bratislava 1
 • Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 1
 • Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova ul. č. 8, 832 47 Bratislava 3
 • Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1
 • Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova ul. č. 19, 820 05 Bratislava 2
 • Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 11 Bratislava
 • Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, P:O:BOX 1406 16, 820 05 Bratislava
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,odd. prevencie architektonických a dopravných bariér, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
 • UPC – BROAD Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 • DALKIA a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
 • OCAM s.r.o., Paulínyho, P:O:BOX 271, 810 00 Bratislava
 • SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
 • Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
 • ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava
 • DIGI Slovakia s.r.o., Röngenova 26, 851 01 Bratislava
 • GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 • SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
 • SUPTel s.r.o., Račianska 155, 831 54 Bratislava
 • TOWERCOM a.s., Cesta na kamzík 14, 831 01 Bratislava
 • Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98D, 831 03 Bratislava
 • Min. vnútra SR, PPZ, Odbor Dopravnej polície, Račianska 45, 812 75 Bratislava
 • Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
 • Hlavné mesto SR Bratislava-odd. dopravy a prevádzky, primaciálne nám.č.1, 814 99 Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odšt. závod BA, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

web od 2day