Legislatíva v oblasti životného prostredia

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade s nasledovnými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami:

 • Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších prepisov,
 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov,
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov,
 • Štatút hlavného mesta SR Bratislavy,
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č.135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,
 • Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,
 • Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších prepisov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/1996 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. mesta SR Bratislavy,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov,
 • Všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2003, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

web od 2day