Životné prostredie

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. Svoju činnosť v rozsahu, stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami. Legislatíva v oblasti životného prostredia.

Referát zelene Referát čistoty a poriadku

Dôležité informácie a dokumenty v oblasti životného prostredia TU

– Kosbu v Petržalke zabezpečuje referát správy verejných priestranstiev. Kontakt: kosenie@petrzalka.sk.

Daň za psa a evidenciu psov vybavuje finančné oddelenie, tel.: +421-2-68 288 883.

– Vraky a staré vozidlá vybavuje od 01.01.2021 referát mobility na vraky@petrzalka.sk

Vraky a staré vozidlá vybavuje od 01.01.2021 referát mobility na vraky@petrzalka.sk.

web od 2day