Pôsobnosť referátov oddelenia životného prostredia

Metodicky usmerňuje údržbu verejnej zelene, zabezpečuje tvorbu zelene na plochách zverených do starostlivosti mestskej časti, a to v sídlisku (Zrkadlový háj, Starý háj, Námestie hraničiarov, Dvory I až III, Lúky I až VIII), v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží a v Lužných lesoch;

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, rozhoduje vo veci vydávania súhlasu na výrub drevín, vedie evidenciu plôch na náhradnú výsadbu, prijíma oznámenia o výruboch, vykonáva štátny dozor v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny,

vydáva povolenia v súlade s VZN hlavného mesta o vykonávaní rozkopávkových prác a vydáva súhlasy na užívanie verejného priestranstva v súvislosti so stavebnou činnosťou,

vydáva odborné stanoviská k projektovej dokumentácii z hľadiska ochrany prírody a krajiny,

pripravuje odborné stanoviská v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA) v znení neskorších predpisov,

zabezpečuje realizáciu tvorby parkov a sadovnícky upravených plôch,

zabezpečuje konzultačnú, odbornú pomoc pri realizácii predzáhradok v rámci „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“,

vybavuje žiadosti, podnety, sťažnosti obyvateľov z hľadiska ochrany verejnej zelene,

za porušenie VZN o starostlivosti o verejnú zeleň koná v súlade so zákonom o správnom konaní,

zabezpečuje každoročne dovoz a osadenie vianočných stromov,

zabezpečuje v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodársky dozor nad dodržiavaním vodného zákona,

plnenie opatrení, ktoré vyplývajú z akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie hlavného mesta SR Bratislavy, pre k.ú. Petržalka, pri prekračovaní limitných hodnôt tuhých častíc PM10.

Zabezpečuje kontrolnú činnosť na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách,v oblasti nakladania, zhodnocovania, zneškodňovania komunálnych odpadov spolupracuje so správcovskými organizáciami za účelom zvýšenia čistoty a poriadku v mestskej časti,

zabezpečuje a vypracováva každoročne plán rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia v súlade so zákonom o odpadoch,

spolupracuje so správcami bytových domov v oblasti budovania, rozširovania, zastrešovania, uzamykania kontajnerových stanovíšť a poskytovania účelových dotácií z Fondu rozvoja bývania,

vybavuje žiadosti, podnety, sťažnosti obyvateľov z hľadiska čistoty a poriadku,

za porušenie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku koná v súlade so zákonom o správnom konaní,

vedie evidenciu odpadov vznikajúcich na území mestskej časti (odpad zo zelene, komunálny odpad a pod.),

zabezpečuje osadenie odpadových košov na psie exkrementy,

koná v priestupkovom konaní za porušovanie VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

vymedzuje miesta „Zákaz voľného pohybu psov“, „Zákaz vstupu so psom“

vydáva rybárske lístky,

zabezpečuje deratizáciu plôch verejnej zelene (likvidácia hlodavcov) a dezinsekciu – postreky proti škodcom v zeleni,

zabezpečuje odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých tiel zvierat prostredníctvom „Slobody zvierat“ a iných inštitúcií.

web od 2day