Pôsobnosť referátov oddelenia životného prostredia

Metodicky usmerňuje údržbu verejnej zelene, zabezpečuje tvorbu zelene na plochách zverených do starostlivosti mestskej časti, a to v sídlisku (Zrkadlový háj, Starý háj, Námestie hraničiarov, Dvory I až III, Lúky I až VIII), v Sade Janka Kráľa, na Tyršovom nábreží a v Lužných lesoch;

zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, rozhoduje vo veci vydávania súhlasu na výrub drevín, vedie evidenciu plôch na náhradnú výsadbu, prijíma oznámenia o výruboch, vykonáva štátny dozor v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny,

vydáva povolenia v súlade s VZN hlavného mesta o vykonávaní rozkopávkových prác a vydáva súhlasy na užívanie verejného priestranstva v súvislosti so stavebnou činnosťou,

vydáva odborné stanoviská k projektovej dokumentácii z hľadiska ochrany prírody a krajiny,

pripravuje odborné stanoviská v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA) v znení neskorších predpisov,

zabezpečuje realizáciu tvorby parkov a sadovnícky upravených plôch,

zabezpečuje konzultačnú, odbornú pomoc pri realizácii predzáhradok v rámci „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“,

vybavuje žiadosti, podnety, sťažnosti obyvateľov z hľadiska ochrany verejnej zelene,

za porušenie VZN o starostlivosti o verejnú zeleň koná v súlade so zákonom o správnom konaní,

zabezpečuje každoročne dovoz a osadenie vianočných stromov,

zabezpečuje v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodársky dozor nad dodržiavaním vodného zákona,

plnenie opatrení, ktoré vyplývajú z akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie hlavného mesta SR Bratislavy, pre k.ú. Petržalka, pri prekračovaní limitných hodnôt tuhých častíc PM10.

Zabezpečuje kontrolnú činnosť na úseku čistoty a poriadku na verejných priestranstvách,v oblasti nakladania, zhodnocovania, zneškodňovania komunálnych odpadov spolupracuje so správcovskými organizáciami za účelom zvýšenia čistoty a poriadku v mestskej časti,

zabezpečuje a vypracováva každoročne plán rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného čistenia v súlade so zákonom o odpadoch,

spolupracuje so správcami bytových domov v oblasti budovania, rozširovania, zastrešovania, uzamykania kontajnerových stanovíšť a poskytovania účelových dotácií z Fondu rozvoja bývania,

vybavuje žiadosti, podnety, sťažnosti obyvateľov z hľadiska čistoty a poriadku,

za porušenie VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku koná v súlade so zákonom o správnom konaní,

vedie evidenciu odpadov vznikajúcich na území mestskej časti (odpad zo zelene, komunálny odpad a pod.),

zabezpečuje osadenie odpadových košov na psie exkrementy, kontrolu ich vyprázdňovania podľa zmluvy o dielo uzatvorenej na základe verejnej súťaže,koná v priestupkovom konaní za porušovanie VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

vydáva rybárske lístky,

eviduje výskyt vrakov automobilov na verejných priestranstvách (autá bez evidenčných čísel a poškodené) a následne koná v zmysle zákona o odpadoch,

zabezpečuje deratizáciu plôch verejnej zelene (likvidácia hlodavcov) a dezinsekciu – postreky proti škodcom v zeleni,

zabezpečuje odchyt túlavých zvierat a zber uhynutých tiel zvierat prostredníctvom „Slobody zvierat“.

web od 2day