Projekt Petržalské predzáhradky

Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci svojich aktivít v súvislosti so skrášľovaním životného prostredia poskytuje obyvateľom možnosť zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch.

Zámerom tejto aktivity je zapojiť obyvateľov Petržalky do zveľaďovania okolia svojich domov a tým iniciovať aktívnu účasť na udržiavaní novovytvorenej zelene, ako aj vytváranie pozitívneho vzťahu k zeleni prostredníctvom estetického pôsobenia aj u najmladšej generácie.

Podmienkou poskytnutia materiálov, alebo kompletnej realizácie úprav je zaslanie vyplnenej žiadosti o rekonštrukciu. Podáva sa prostredníctvom správcu bytového domu, alebo zástupcu vlastníkov s uvedením kontaktnej osoby, s ktorou sa pracovníci miestneho úradu spoja kvôli obhliadke a prípadnému spresneniu požiadaviek.
Prílohou žiadosti musí byť zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov, v ktorej väčšina obyvateľov vyjadrí súhlas s úpravou, s následnou údržbou upravenej plochy obyvateľmi domu a s polievaním rastlín pitnou vodou.

Rekonštrukcia môže prebiehať dvomi spôsobmi:

1. Mestská časť Bratislava-Petržalka dodá rastlinný materiál, zeminu, alebo kôru a následne si občania upravia predzáhradku vlastnými silami. Zároveň je možné poskytnúť odborné poradenstvo pri výbere vhodných rastlín, spracovanie návrhu sadovníckych úprav, alebo usmernenie v súvislosti s údržbou zrealizovanej úpravy.

2. Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečí spracovanie návrhu úpravy a kompletnú realizáciu prostredníctvom dodávateľskej firmy. Obyvatelia následne zabezpečia starostlivosť o novovysadenú zeleň.

Rekonštrukcie predzáhradiek sa vybavujú postupne podľa poradia podania žiadostí a rozsahu rekonštrukcie.

web od 2day