OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA | VIAC INFO

§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Základom dobrej a kvalitne poskytovanej opatrovateľskej služby je uspokojenie  aktuálnych potrieb a požiadaviek nášho seniora v  domácom prostredí s podporou jeho rodiny.

Pomocou opatrovateľskej služby v domácnosti sa Vám snažíme zabezpečiť, aby ste mohli viesť  plnohodnotný život aj vo vyššom veku, aby ste mali pocit bezpečia, istoty a udržiavali si dobré vzťahy so svojou rodinou, či známymi.

V prípade  záujmu o opatrovateľskú službu poskytovanú Strediskom sociálnych služieb Petržalka,  s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu nás kontaktujte osobne, telefonicky, prípadne elektronickou cestou.

Rozsah domácej opatrovateľskej služby vždy prispôsobujeme požiadavkám danej rodiny.

Našim základným cieľom je:

 1. umožniť dôstojný a pokojný život klientom v ich domácom prostredí,
 2. podporiť ich doterajší spôsob života a osobných návykov,
 3. poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby vychádzajúce z ich individuálnych potrieb,
 4. vytvoriť podmienky na spoluprácu,
 5. vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery,ale hlavne zlepšiť kvalitu  života Vašich blízkych.

Opatrovateľskú službu poskytujeme:

 1. Občanom na základe vydaného rozhodnutia  o odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby  (žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa  podáva na MČ Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 5.posch. č. dv. 519).
 2. Občanom s trvalým pobytom na území MČ  Bratislava-Petržalka  v domácom prostredí, priamo v byte alebo rodinnom dome  v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne.
 3. Občanom bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ak  si budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Opatrovateľskú službu vykonávajú:

 • Individuálne opatrovateľky  (u 1 – 2 prijímateľov sociálnej služby).
 • Terénne opatrovateľky (u viac prijímateľov sociálnej služby)

Výkon opatrovateľskej služby personálne zabezpečujú profesionálne opatrovateľky v rámci pracovnoprávneho vzťahu podľa Zákonníka práce. Opatrovateľský kurz je zárukou, že klientom odkázaným na pomoc bude táto služba poskytovaná na požadovanej úrovni, budú uspokojované ich individuálne potreby a chránené ich práva.

Nárok na opatrovateľskú službu má:

V zmysle platnej právnej legislatívy občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby v nasledovných činnostiach:

 • Sebaobslužných činnostiach:  bežné úkony osobnej hygieny, kúpanie vrátane umytia vlasov, pomoc pri podávaní jedla a pri pití.
 • Úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť: práce spojené s udržiavaním domácnosti, príprava raňajok, príprava a varenie obeda, príprava desiaty, olovrantu,
  donáška obeda, dovoz obeda do domácnosti,  pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne.
 • Základných sociálnych aktivitách: sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie (predpis, donáška) liekov, pomoc pri  vybavovaní úradných záležitostí, dohľad.
 • Sociálnom poradenstve.  

Donáška obeda

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Nárok na opatrovateľskú službu nemá občan:

 • ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb,
 • ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Krízová sociálna situácia ( § 2 ods. 4 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Krízová intervencia (bezodkladná pomoc) sa poskytuje pri ohrození života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny ak:

 • ide o osamelú fyzickú osobu, ktorá vyžaduje okamžitú pomoc,
 • nedokáže si sám zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Táto situácia nevyžaduje pri zahájení opatrovateľskej služby v domácom prostredí písomné náležitosti.

Tieto sa predkladajú dodatočne.

DOKUMENTY
Ponukový list poskytovaných úkonov
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku
Cenník
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

web od 2day