Stredisko sociálnych služieb PETRŽALKA | #petrzalkapomaha

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY
Pracovník v kuchyni
Opatrovateľ/ka
Zdravotná sestra

NÁVŠTEVNÉ HODINY | DENNE OD 10:00 DO 20:00
mimo vyhradených časov, VIAC INFO TU
ĎAKUJEME, že rešpektujete naše pravidlá

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MLYNAROVIČOVA
Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
opatrovatelia/ky: 0947 487 430
vedúca: Mgr. Stanislava Šrenkelová
02/62 240 378, 0947 487 400
Stanislava.Srenkelova@petrzalka.sk

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VAVILOVOVA
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
opatrovatelia/ky: 0947 487 431
vedúca: Mgr. Helena Zelenková
02/62 317 173, 0947 487 425
Helena.Zelenkova@petrzalka.sk

VIAC O NAŠEJ ČINNOSTI

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PETRŽALKA
riaditeľka: Mgr. Alena Kočnerová
02/62 410 171, 0947 487 428
Alena.Kocnerova@petrzalka.sk

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ÚTULOK A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

ĎALŠIE KONTAKTY

Opatrovateľská služba
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
vedúca: Mgr. Edita Ondríková
telefón: 0947 487 422
Edita.Ondrikova@petrzalka.sk

sociálni pracovníci:
PhDr. Zuzana Petričková
telefón: 0947 487 422
Zuzana.Petrickova@petrzalka.sk
Mgr. Klaudia Belanská
telefón: 0947 487 433
Klaudia.Belanska@petrzalka.sk

Personálne a mzdové
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
personalista: Zuzana Kirschnerová
telefón: 0947 487 429
Zuzana.Kirschnerova@petrzalka.sk

Donáška jedla do domu
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
sociálny pracovník: Mgr. Bibiana Pristachová
telefón: 0947 487 433
Bibiana.Pristachova@petrzalka.sk

Zariadenie núdzového bývania a Útulok
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
vedúca: PhDr. Silvia Lattová
telefón: 0947 487 421
Silvia.Lattova@petrzalka.sk

Úsek ekonomiky
Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
ekonóm: Ing. Dagmar Veselá
telefón: 0947 487 426
Dagmar.Vesela@petrzalka.sk
referent ekonomiky: Ing. Katarína Malíková
telefón: 0947 487 413
Katarina.Malikova@petrzalka.sk
správa majetku: Martina Pálešová
telefón: 0947 487 413
Martina.Palesova@petrzalka.sk

***

ŽIVOT V NAŠOM STREDISKU

Deň narcisov podporilo aj Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Petržalské stredisko sociálnych služieb kombinuje príjemné s užitočným
Melódia nám priniesla čaro Vianoc

***

STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PETRŽALKA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1.3.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Stredisko poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. 6. 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v platnom znení. Je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

Stredisko je poskytovateľom sociálnych služieb spojených s odbornými, obslužnými činnosťami, alebo ďalšími  činnosťami alebo súborom týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny; zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti; zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných  potrieb fyzickej osoby; riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny; prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny; poskytuje sociálnu službu plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, rieši na dobu určitú nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY | ZVEREJŇOVANIE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

***

PROJEKTY

2022
Podpora opatrovateľskej služby
Podpora opatrovateľskej služby II
Dopytovo orientovaný projekt opatrovateľskej služby II
Informácie o projekte podpory Opatrovateľskej služby

2021
Podpora opatrovateľskej služby

2020
Podpora opatrovateľskej služby

2019
Podpora opatrovateľskej služby

***

DOKUMENTY

Všeobecné dokumenty
Logá SSSP a grafické podklady
Zriaďovacia listina
Štatút
Výpis z registra sociálnych služieb
Registračná karta
Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
Organizačný poriadok
Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby

Výročné správy
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Všeobecne záväzné nariadenia
VZN 1/2024
VZN 1/2023
VZN 3/2022
VZN 1/2021
VZN 6/2020
Úplné znenie VZN 4/2012

Ekonomicky oprávnené náklady
2022
2021
2020
2019

web od 2day