Pôsobnosť miestneho úradu

 1. Miestny úrad je výkonným orgánom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) a starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „starosta“). Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Miestny úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva.
  Miestny úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a na rokovania s územnými štátnymi a inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami
  • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia mestskej časti, uznesenia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutia starostu
  • usmerňuje po odbornej stránke rozpočtové a príspevkové organizácie a zariadenia mestskej časti
  • vykonáva agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy mestskej časti
  • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na mestskú časť
  • zabezpečuje pre miestneho kontrolóra a jeho útvar materiálne a priestorové vybavenie a ďalšie činnosti v rozsahu funkčnej náplne oddelenia vnútornej správy (čl. XXVII)
 3. Miestny úrad ďalej:
  • zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú zo spolupráce orgánov mestskej časti s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v mestskej časti, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mestskej časti
  • zabezpečuje činnosti, ktoré vyplývajú z plnenia úloh spolupráce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v mestskej časti
  • plní úlohy pri ochrane verejného poriadku, ochrane životného prostredia a pri výkone rozhodnutí starostu v súčinnosti s mestskou políciou, ak to vyžadujú okolnosti prípadu
  • plní úlohy stanovené mu za brannej pohotovosti štátu, materiálne zabezpečuje neaktívne obyvateľstvo na úseku civilnej ochrany
 4. Miestny úrad spolupracuje pri plnení svojich úloh s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy.
 5. Súčinnosť podľa ods. 3 písm. c/ navrhne prednosta miestneho úradu starostovi. Podrobnosti upravuje osobitný predpis 1/.

web od 2day