Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2013

Podľa VZN č. 2/2005 zo dňa 4. 10. 2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 3, ods. 4 žiadosť o poskytnutie dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka v termínoch do: 31. marca, 30. júna a 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 4 ods. 1 tohto VZN o poskytnutí dotácie mestská časť rozhodne v kalendárnom štvrťroku nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku v roku, v ktorom došlo k podaniu žiadosti. Mimoriadne môže rozhodnúť aj skôr, ak sú na to okolnosti hodné osobitného zreteľa.

Podľa § 4 ods. 2 o poskytnutí dotácie rozhoduje do 3.320 eur starosta mestskej časti, od 3.320 do 8.300 eur miestna rada mestskej časti, nad 8.300 eur miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2013 bolo v programe 1, podprogram 5 schválených 80.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 23.4.2013
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 24.9.2013

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2013
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
Ulita, občianske združenie Systematické a pravidelné soci. služby zamerané na zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí na sídlisku Kopčany/Komunitné centrum Kopčany 8.270,- 3.000,- V súlade s predchádzajúcim obdobím
KASPIAN, občianske združenie Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež v klube a formou terénnej práce. OZ kladie dôraz na prevenciu. 5.500,- 1.000,- V súlade s predchádzajúcim obdobím, OZ bolo úspešné aj v iných projektoch.
ELOSA, s.r.o. Zľava na obedové menu pre seniorov a držiteľov preukazu ZŤP 21.900,- 0,- Stravovanie má mestská časť zabezpečené.
Pro Gymnik, občianske združenie Cyklus vystúpení folklórnych súborov krajín V4 2.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Moonlight camp, občianske združenie Realizácia projektu Na palube jednorožca II / kurz a jarné sústredenie 1.037,- 1.000,- Projekt prispeje k skvalitneniu života nadaných detí zo socio znevýhodneného prostredia.
Lucia Dulayová – Plávanie NEMO Zabezpečenie plaveckých kurzov a sústredenia 2.000,- 0,- Zmluva o prenájme s organizáciou Mestskej časti.
Hokejbalový klub JOKERIT, občianske združenie Zabezpečenie činnosti A tímu v Slovenskej Hokejbalovej Extralige 2013 35.000,- 1.500,- Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia kultúry, mládeže a športu účasť mužského tímu v Extralige nepodporila, pred dotovaním prípravy mládežníckych tímov U16 a U19 uprednostnila iných žiadateľov
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Petržalka, občianske združenie Oživovanie kultúrnych tradícií nášho ľudu – nákup mikrofónov pre spevácky zbor Melódia 500,- 300,- Zakúpenie mikrofónov pre spevácky zbor Melódia.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Petržalka, občianske združenie Športom k lepšiemu prežitiu jesene života – zdravotná a relaxačná činnosť na udržanie aktívneho pohybu 500,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Hockey club Petržalka 2010 Prenájom ľadovej plochy 600,- 600,- Zabezpečenie bezplatného verejného korčuľovania
Slovenský zväz telesne postihnutých Okresné centrum Rekreačno-rekondičný pohyb pre 10 osôb 890,- 300,- Pobyt napomôže k integrácii telesne postihnutých do spoločnosti
Bratislavský spolok nepočujúcich Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich 300,- 200,- Projekt napomôže sluchovo postihnutým integrovať sa do spoločnosti.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Petržalka, občianske združenie Petržalská svadba 1.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Lepší svet, nezisková organizácia Rehabilitačný pobyt pre dospelých s mentálnym postihnutím 4.656,- 1.500,- Mestská časť má s neziskovou organizáciou korektnú spoluprácu, napr. pri umiestnení našich občanov v ich zariadeniach
Liga proti rakovine SR, klub Venuša Psycho-sociálna pomoc ženám s rakovinou prsníka 360,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
MŠK Iskra Petržalka Rozvoj pohybových a športových aktivít detí a mládeže v žiackych a dorasteneckých oddieloch 68.000,- 10.000,- Podpora činnosti žiackych a dorasteneckých mužstiev so širokou členskou základňou vo futbalovom, basketbalovom, volejbalovom a tenisovom oddiele (nákup športových potrieb a športového materiálu, účasť v súťažiach)
Detská organizácia Bratislavský fénix Putovanie – exkurzie po významných miestach Bratislavy 490,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Lúčka, občianske združenie DFS Lúčka – tancom a spevom bližšie k vašim srdciam 800,- 300,- Súbor reprezentuje Petržalku a pracuje prevažne s petržalskými deťmi.
HBT Slovan Fans Budúcnosť hokejbalu na petržalských ihriskách 1.500,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Bratislavský chlapčenský zbor, občianske združenie Letná hudobná škola 1.500,- 900,- Bezplatné vystúpenia v rámci podujatí MČ.
BE COOL, s.r.o. Bratislavský mestský maratón 2.000,- 2.000,- Projekt Bratislavský mestský maratón – zabezpečenie záchrannej a zdravotnej služby
KASPIAN, občianske združenie Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež 870,- 0,- MČ podporila iný projekt občianskeho združenia.
Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Rekonštrukcia Viedenskej električky – rušňa GANZ Eg 6 3.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Športový klub polície, občianske združenie Rozvoj loptových hier v Petržalke 20.000,- 1.500,- Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov komisia kultúry, mládeže a športu športové prezentácie detských a mládežníckych družstiev ŠKP na ZŠ a MŠ a nákup 500 ks tričiek žiakom povzbudzujúcim svoje tímy nepodporila, pred dotovaním prenájmov športových hál pre 18 detských a mládežníckych hádzanárskych tímov a organizácie letných kempov zameraných na loptové hry uprednostnila iných žiadateľov.
Rozlet – fit v každom veku, občianske združenie Joga pri Chorvátskom ramene 370,- 200,- Aktivita pre obyvateľov Petržalky v každom veku.
AFCLUB, občianske združenie Materiálne vybavenie pre klub priateľov vojenskej histórie 2.900,- 400,- Výchova a vzdelávanie v oblasti vojenskej histórie. Záchrana vojenských objektov a propagácia Petržalky.
FC Petržalka 1898, a.s. Podpora mládežníckeho futbalu 50.000,- 20.000,- Podpora mládežníckej časti futbalového klubu (autobusová doprava na zápasy)
Občianske združenie Budúcnosť nádejí a nezisková organizácia GMpro cycling Veľká cena Bradla 1.200,- 1.000,- Propagácia telesnej výchovy, športu a zdravého životného štýlu
Plavecká akadémia s.r.o. Filtračný systém na odstránenie amónnych iónov z bazénovej vody 3.300,- 1.000,- Podpora športu v každom veku.
Basketbalový klub Petržalka Basketbalová mládež Petržalky 13.400,- 6.000,- Podpora tradícií dievčenského basketbalu v Petržalke (zdravotná prehliadka, doprava na zápasy, športové potreby a športový materiál)
Združenie MUDr. Ivana Novotného Deň rozhodnutia 600,- 400,- Združenie zabezpečuje podmienky na zbavenie sa závislostí a opätovné zaradenie sa do spoločnosti.
Pomoc ohrozeným deťom, občianske združenie Činnosť Centra nádej 8.244,- 1.500,- S občianskym združením mestská časť spolupracuje na úprave rodinných vzťahov
Maratón klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava, občianske združenie Národný maratón Bratislava-Devín-Bratislava-Deň Ústavy SR 12.000,- 0,- Pri obmedzenej sume dotačných prostriedkov športovo náročnú akciu bez účasti mládeže komisia kultúry, mládeže a športu nepodporila
Hokejbalový klub LG BA, občianske združenie Nákup športovej výstroje, klubového oblečenia, činnosť klubu 3.300,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Školský športový klub B.S.C., občianske združenie Basketbal pre Petržalku 15.500,- 2.000.- Podpora tradícií chlapčenského basketbalu (8 žiackych a mládežníckych družstiev) – doprava na zápasy, športové potreby a športový materiál
Klub vodného póla Údržba a prevádzka letného kúpaliska 3.300,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Rodičovské združenie č. 728 pri ZŠ Budatínska 61, občianske združenie Oslava 35. výročia školy 350,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, pracovnosocializačné centrum IMPULZ, občianske združenie Obnova zhorenej sviečkarskej dielne 16.752,- 4.000,- Svojou činnosťou zabezpečujú zamestnanie ľuďom s mentálnym a zdravotným postihnutím. Pani riaditeľka Jana Mareková sa aktívne zapájala pri tvorbe Komunitného plánu soc. služieb pre mestskú časť.
Pre radosť, občianske združenie Detský integračný tábor 3.100,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Jednotka – tenisová škola Multifunkčné ihrisko 10.000,- 0,- Žiadosť je v rozpore so zmluvou medzi mestskou časťou a žiadateľom o dobudovaní ihriska na vlastné náklady
Hockey club Petržalka 2010 Činnosť klubu 57.302,- 1.500,- Podpora rozvoja ľadového športu v Petržalke (nákup hokejového výstroja a cvičebných pomôcok pre najmenších hráčov – chlapcov i dievčatá)
Odyseus, občianske združenie Chráň sa sám 25.248,96 3.000,- Svojou spoluprácou sa podieľajú na zachovaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených skupín v našej mestskej časti
Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVAET Detská univerzita v Chorvátsku 1.600,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
SkJazz, občianske združenie Jazzovinky 2.800,- 500,- Združenie širokej verejnosti poskytuje informácie o kultúrnom živote v oblasti jazzovej hudby.
Beachvolleyball Club Bratislava Organizovanie letných turnajov 2.000,- – – – Žiadosť nespĺňa podmienky VZN o dotáciách.
Vagus, občianske združenie Terénna a sociálna práca 7.000,- 500,- Združenie monitoruje ľudí bez prístrešia a poskytuje im sociálne poradenstvo aj na území Petržalky
Slovenská hokejbalová únia Mamut Cup 3.300,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Závodisko š.p. Dostihový deň pod záštitou starostu 1.000,- 1.000,- Podpora športových aktivít v súvislosti s výchovou nových talentov
Živa, občianske združenie Rozbeh chránenej kaviarne 6.620,- 500,- Činnosťou v chránenej kaviarni a pekárni poskytuje združenie zamestnanie ľuďom s mentálnym postihnutím
Bratislavská šachová akadémia Pravidelná krúžková činnosť 2.400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Poleno, občianske združenie 25. výročie folklórneho súboru 3.300,- 400,- Podpora a rozvoj folklóru
Slovenský výbor pre UNICEF, občianske združenie Sanácia rodinného prostredia 400,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Súkromná základná umelecká škola World dance master 2013 200,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Domov pre každého, občianske združenie Útulok, nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny 10.000,- 3.000,- Svojou činnosťou združenie zabezpečuje ubytovanie a hygienu po celý rok aj pre ľudí bez domova z Petržalky.
Beach volley club Bratislava, občianske združenie Bratislava Beach City 2013 2.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Basketbalový klub Petržalka Majstrovstvá Slovenska v basketbale 2012/2013, kategória juniorky 930,- 930,- Reprezentácia Petržalky.
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia XVI. ročník medzinárodného festivalu DFS – – – 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Bratislava Vzdelávať sa a naplno žiť v každom veku 760,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Judo klub Patrónka 33. ročník Pohára olympijských nádejí 1.800,- 500,- Podpora talentovanej mládeže.
BE COOL, s.r.o. DM Ženský beh 2.000,- 2.000,- Podujatie podporuje prevenciu proti rakovine.
ŠK Juventa Bratislava Majstrovstvá Európy v show dance 2013 12.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Top Centrum, občianske združenie Petržalské dni tanca 2013 3.300,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Materské centrum Budatko, občianske združenie Nákup výsuvnej markízy a iného vybavenia a vonkajšie aktivity 499,- 400,- Aktívna spolupráca s mestskou časťou pri práci s mladými rodinami.
Floorbalový klub Shadows Činnosť žiackych a mládežníckych klubov 3.300,- 200,- Aktívna práca s mládežou a reprezentácia Petržalky.
Karate klub Seiken Bratislava Nákup športového vybavenia 3.200,- 200,- Aktívna práca s mládežou a reprezentácia Petržalky.
Kolkársky klub Spoje Bratislava Výstavba 4. dráhovej kolkárne v areáli CVČ, Hrobákova 5 34.000,- 0,- Investícia do cudzieho majetku.
DUK – Detvianska umelecká kolónia, občianske združenie Prezentácia folklóru vo výtvarnom umení v Bratislave 1.500,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Múzeum petržalského opevnenia Výročie mobilizácie 2.150,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
FC Petržalka 1898, a.s. Podpora mládežníckeho futbalu 30.000,- 29.500,- Podpora mládežníckeho futbalu v sezóne 2013 – 2014.
Pavel Dvořák – vydavateľstvo RAK Vydanie knihy Stopy v dávnej minulosti 3.000,- 0,- Oboznamovanie sa s históriou Slovenska.
Depaul Slovensko Strava pre ľudí bez domova 10.000,- 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
VitaFit, spol. s r.o. Zdravý život očami detí 2.000,- 200,- Zvýšenie vedomia zdravého životného štýlu dospelých, ale najmä detí.
1. CC Bratislava, občianske združenie ME seniorov v curlingu 2.400,- 300,- Podpora jediného slovenského ženského tímu.
Pro Technik STU – občianske združenie Technikárska kopa – 2. premiéra 1.500,- 0,- Podpora tvorby zborového spevu, vážnej hudby a folklóru.
Združenie MUDr. Ivana Novotného Projekt Čisté vianoce 350,- 350,- Podpora klinetov centra, ktorí pripravili vystúpenie ako poďakovanie za pomoc a podporu.
Občianske združenie Intelekt Refundácia nákladov na Tour de intelekt 500,- 500,- Pomoc deťom v oblasti športu.
Občianske združenie MŠ Jankolova Projekt Zelená škôlka 1.600,- 300,- Úprava areálu.
Občianske združenie Hájenka Sústredenie 1.200,- 300,- Príprava programu na medzinárodný folklórny festival.
Archeland – občianske združenie 2.000,- Skutočný florbal 0,- Nedostatok finančných prostriedkov.
Kaspian – občianske združenie Zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež. 4.000,- 0,- Žiadosť na rok 2014.
Športový klub polície Zabezpečenie účasti hádzanárskych družstiev na zápasoch NL. 3.300,- 300,- Príspevok na dopravu.
Športový klub polície Zabezpečenie športovej prípravy hádzanárskych družstiev. 8.000,- 400,- Príspevok na prenájom športovísk.
Moonlight camp, občianske združenie Na palube jednorožca 1.590,- 500,- Kurzy pre nadané deti zo sociálne odkázaných rodín.
Zachráňme petržalské bunkre, občianske združenie Aby ľudia nezabudli. 300,- 300,- Podujatie pri príležitosti 24. výročia Nežnej revolúcie.
Študenti Obchodnej akadémie Imricha Karvaša 45. výročie založenia školy. 0,- Nespĺňa podmienky VZN.
Združenie MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1.900,- 0,- Ubytovanie účastníkov.
Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor Vianočný koncert v evanjelickom kostole v Petržalke. 400,- 400,- Podujatie pre verejnosť.
DAMP, spol. s r.o. Korčuľovanie pre verejnosť. 1.200,- 1.120,- Podujatie pre verejnosť.

web od 2day