Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2016

Podľa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré nadobudlo účinnosť 15. októbra 2015, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Neschválené žiadosti dotácie môžu posudzované komisiami a následne schválené miestnym zastupiteľstvom zo sumy dotácie určenej na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 bolo na tento účel v programe 1, podprogram 5 schválených 100.000 eur.

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 03.05.2016

 

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2016
Žiadateľ Účel Požadovaná suma (€) Poskytnutá dotácia (€) Odôvodnenie poskytnutia alebo zamietnutia dotácie
OZ Kaspian sociálna starostlivosť 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Všestranko projekt – „Les nie je smetisko“ 1.000,- 200,- schválené starostom
OZ Petržalčanka projekt – „Petržalské páračky“ 1.700,- 500,- schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného projekt – terénna terapia Čingov 1.331,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Pohyb bez barier tanečná súťaž 1.850,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Bratislavské združenie telesnej kultúry konferencia o získavaní fin. príspevkov 1.850,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Bratislavské združenie telesnej kultúry anketa „Najúspešnejší športovec 2016“ 750,- 300,- schválené starostom
OZ Moonlight camp MDD v Sade J.Kráľa 2.000,- 2.000,- schválené starostom
ŠP Závodisko Úvodný dostihový deň sezóny 3.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Boiler European film award 2016 1.300,- 250,- schválené starostom
NO Lepší svet Benefičný ples 1.925,- 1.000,- schválené starostom
OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Sociálno-rehabilitačná starostlivosť 500,- 300,- schválené starostom
OZ FC Petržalka akadémia Podpora mládežníckeho futbalu 30.000,- 6.800,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Rekreačný beh podpora činnosti 17.550,- 1.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Bratislavský chlapčenský zbor letná hudobná škola 2.800,- 2.580,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Slovenský zväz telesne postihnutých Rekondično-integračný pobyt 660,- 300,- schválené starostom
OZ Domov pre každého projekt „Domov pre každého 2016“ 10.000,- 7.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Bratislavský Fénix Projekt „Športujeme a putujeme“ 500,- 250,- schválené starostom
OZ Basketbalový klub Petržalka Podpora basketbalového rozvoja 6.500,- 1.700,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Gymnastické centrum Príprava a účasť reprezentanta na svetových šampionátoch 3.300,- 1.400,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ MŠK Iskra príprava tréningových procesov 19.000,- 4.200,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ MŠK Iskra Leto na kúpalisku Matador 9.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ MUDr. Ivana Novotného Deň rozhodnutia 510,- 450,- schválené starostom
OZ B.S.C. Bratislava podpora športovej činnosti 20.500,- 2.500,- podpora športovej činnosti
OZ Odyseus terénna sociálna práca „Chráň sa sám“ 7.972,- 2.500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Miestna organizácia Jednoty dôchodcov aktívny a zdravý spôsob využitia voľného času seniorov 500,- 250,- schválené starostom
OZ Gymnastické centrum Zdravšia mládež – zdravšia a lepšia Bratislava 3.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
NO Lepší svet rekondičný pobyt pre klientov 6.844,50,- 6.800,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Lipka budovanie centra Natura et Humana 4.750,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Kaktus bike materiálno-technické zabezpečenie 3.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠK Supernova Aquatlon 2016 na Veľkom Draždiaku 3.500,- 500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Impulz rozšírenie portfólia výrobkov – šijacie stroje, tkáčky stav 3.730,- 2.700,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Ulita činnosť komunitného centra 11.000,- 3.200,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Krúžky v škole voľnočasové aktivity na pretržalských ZŠ 2.700,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠK Slovan Bratislava – šachový klub doplnenie vybavenia klubu, zabezpečenie účasti na súťažiach 10.000,- 1.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Múzeum petržalského opevnenia podujatie „Mobilizácia 2016“ 3.500,- 3.400,- schválené miestnym zastupiteľstvom
Miles, spol. s.r.o. vyúčba cudzích jazykov v netradičnej forme 12.500,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Ruthenia ensemble Podujatie „Rusínske srdce“ 5.000,- 4.500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Poleno zabezpečenie sústredenia, výroba krojov, hudobných podkladov 10.000,- 8.900,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Danubia letný športový tábor, prenájom tréningových priestorov 10.000,- 2.500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ FCB Shadows prenájom telocviční, nákup pomôcok a dresov 8.000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ ŠKP Bratislava zabezpečenie činnosti hádzanárskych oddielov 20.000,- 1.000,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Lipka revitalizácia centra VMET 3.630,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Brána do Narnie športovo-oddychová zóna na Beňadickej ul. 6000,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa revitalizácia školského dvora 13.073,- 3.400,- schválené miestnym zastupiteľstvom
NO dom Rafael revitalizácia lesoparku na Kultíkovej ul. 5.000,- 4.920,- schválené miestnym zastupiteľstvom
OZ Packa športovo-spoločenské podujatie 6.500,- 0,- zamietnuté miestnym zastupiteľstvom
OZ Dolphins rozvoj plaveckých zručností telesne a zrakovo postihnutých 3.300,- 2.500,- schválené miestnym zastupiteľstvom
Slovak Lobbing, s.r.o. Vydanie knihy „Česká kupecká cesta“ 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
PhDr. Miroslava Kristína Wieckowska – mediátor školenie – mediácia na školách 1.800,- 0,- zamietnuté starostom
OZ MC Budatko rekonštrukcia centra 1.380,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Zväz protifašistických bojovníkov Podpora aktivít 1.200,- 100,- schválené starostom
OZ Priatelia behu ležérneho Beh Matky Zeme – GAIA RUN 2016 800,- 100,- schválené starostom
OZ Úsmev ako dar Letná olympiáda nízkoprahov 1.038,- 200,- schválené starostom
OZ Rope skippingová asociácia Petržalka so švihadlom! 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Slovenské ľadové medvede zabezpečenie otužileckých podujatí 1.200,- 300,- schválené starostom
OZ Amavet Letný tábor pre znevýhodnené deti 1.075,- 300,- schválené starostom
NO Diaconia stavebné úpravy centra 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
Kajan Gym, s.r.o. workshopy pre seniorov 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Mosty – Gesharim projekt „Ubránili sme sa“ 2.000,- 2.000,- schválené starostom
PO František Starý – HGB Hanuman cup 2016 1.000,- žiadateľ odstúpil od projektu
OZ SKJazz projekt Jazzovinky 2016 2.000,- 300,- schválené starostom
OZ Domka Letný tábor pre deti a mládež „Radostné leto“ 1.900,- 0,- zamietnuté starostom
Závodisko, š.p. Turf-Gala 1.500,- 1.500,- schválené starostom
Závodisko, š.p. Slovenské derby 1.500,- 1.500,- schválené starostom
OZ Intelekt Tour de intelekt 2016 1.980,- 1.500,- schválené starostom
Bemko, s.r.o. Deň detí v Ovsišti 550,- 300,- schválené starostom
OZ Združenie kresťanských seniorov Zvyšovanie PC gramotnosti seniorov 620,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Petržalské marhule Stredovek pri Dunaji 1.000,- žiadosť nepodaná v zmysle VZN č. 7/2015
Rímskokatolícka Cirkev – Farnosť Letný tábor Daliborko 1000,- 500,- schválené starostom
NO UniCare projekt „Mamy mamám“ 1.000,- 350,- schválené starostom
NO Most projekt „Konskou silou vpred“ 640,- 350,- schválené starostom
Be Cool, s.r.o. Crazy colors run 700,- 300,- schválené starostom
OZ Asrow revitalizácia školského dvora – SMŠ Pramienok 2.000,- 250,- schválené starostom
OZ Basketbalový klub Petržalka nákup športového materiálu 2.000,- 500,- schválené starostom
Be Cool, s.r.o. zabezpečenie zdravotnej, požiarnej a strážnej služby 500,- 250,- schválené starostom
OZ B.S.C. Bratislava letný tábor 1.930,- 300,- schválené starostom
OZ Rekreačný beh zabezpečenie pretekov 1.500,- žiadateľ odstúpil od projektu
Viva musica! Agency, s.r.o. projekt „Hudba v sade“ 2.000,- 300,- schválené starostom
OZ Amavet festival vedy a techniky 1.690,- 500,- schválené starostom
OZ Judo club Patrónka Obleč si kimono a poď si s nami zacvičiť 1.800,- 500,- schválené starostom
OZ Kde je limit Realizácia športových podujatí pre deti a mládež 2.000,- 0,- zamietnuté starostom
OZ Rekreačný beh zabezpečenie pretekov 1.500,- 350,- schválené starostom
OZ Slovenský atletický zväz zabezpečenie pretekov 500,- 0,- zamietnuté starostom
NO DePaul zabezpečenie stravy pre ľudí bezdomova 2.000,- 500,- schválené starostom
OZ Karate Klub Seiken účasť klubu na súťaži v karate 2.000,- 500,- schválené starostom
OZ Presadíme projekt „Marsilius“ 350,- 300,- schválené starostom
Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. tlač knihy – Krimi prípady reportéra AZ 1.500,- 1.000,- schválené starostom
ŠK Pengym, ŠH Pengym materiálno-technické zabezpečenie – Vianočný Pengym-bench 2.000,- 1.900,- schválené starostom
OZ ŠKP Bratislava podpora organizácie žiackych turnajov 2.000,- 1.000,- schválené starostom
Združenie zdravotne postihnutých občanov, ZO-3 sociálna starostlivosť žiadosť nepodaná v zmysle VZN č. 7/2015
OZ Poe3, Jasovská 39 Literárno-tvorivé podujatie „Svetový deň poézie“ 435,- žiadateľ odstúpil od projektu
NO dom Rafael nákup rehabilitačných pomôcok 1.951,- 0,- zamietnuté starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného Terénna terapia Čingov 1.300,- 1.000,- schválené starostom
OZ MUDr. Ivana Novotného projekt „Čisté Vianoce“ 360,- 360,- schválené starostom

web od 2day