Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2022

Podľa VZN č. 16/2020 ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára, o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, predloží žiadateľ mestskej časti žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade dotácie, ktorej žiadaná výška je vyššia ako 2 000 eur najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.

O poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky rozhoduje do 2 000 eur starosta mestskej časti do 60 dní od podania žiadosti. Nad 2 000 eur rozhodne miestne zastupiteľstvo mestskej časti spravidla do 90 dní. Z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 75 %.

V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 bolo na tento účel v programe 1. podprogram 5 schválených 140.000 eur.

V máji 2022 schválilo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Petržalka zvyšovanie rozpočtu na dotácie poskytované starostom o 50 000 EUR. Celkový rozpočet na dotácie poskytnuté starostom bol v sume 85 000 EUR.

Žiadosť je možné podať cez stránku e-grant TU.

Prehľad žiadostí o dotáciu do 2 000 eur

Prehľad žiadostí o dotáciu nad 2 000 eur

Prehľad záverečných správ – dotácie do 2 000 eur

Prehľad záverečných správ – dotácie nad 2 000 eur

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 12.04.2022

Infomateriál o poskytnutých dotáciách starostom v roku 2022

web od 2day