Komisia životného prostredia a verejného poriadku

  • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území mestskej časti
  • kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov, podáva podnety miestnemu zastupiteľstvu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia
  • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia
  • schvaľuje dotácie na vybudovanie, rozšírenie, zastrešenie kontajnerových stanovíšť
  • sleduje odbornú činnosť miestneho podniku verejnoprospešných služieb z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia
  • kontroluje dodávateľské firmy poskytujúce služby pri údržbe zelene v Petržalke
  • vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke
Ing. Lenka Milincká

E-mail: lenka.milincka@gmail.com

Mgr. Michal Sabo

E-mail: sabo@progresivne.sk

Gréta Gregorová

E-mail: gregorovagreta@gmail.com

Jakub Kuruc

E-mail: jakub.kuruc@bratislava.sk

Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

Juraj Valocsay

Mobil: +421 902 134 494
E-mail: Juraj.Valocsay@petrzalka.sk

Mgr. Mária Riganová
Mgr. Ján Kaľavský
Ing. Samuel Bezák
RNDr. Andrej Machlica, PhD.
Ing. arch. Elena Pätoprstá

web od 2day