Komisia životného prostredia a verejného poriadku

 • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia na území mestskej časti a sleduje jej realizáciu
 • iniciuje tvorbu stratégií smerujúcich k zvýšeniu ochrany životného prostredia, udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti v reakcii i prevencii dopadov klimatickej zmeny
 • kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane životného prostredia, udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti, hodnotí účinnosť a aktuálnosť VZN, vyjadruje sa k návrhu ich zmeny a doplnkov, podáva podnety miestnemu zastupiteľstvu na vydanie VZN, pokiaľ má dopad na ochranu či kvalitu životného prostredia
 • podáva námety, návrhy, stanoviská a názory k materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie miestneho zastupiteľstva: či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty životného prostredia, udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti
 • navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených environmentálnych záujmov obyvateľov mestskej časti
 • odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotácie na vybudovanie, rozšírenie, zastrešenie a rekonštrukcie kontajnerových stanovíšť
 • kontroluje služby dodávateľských firiem zabezpečujúcich a podieľajúcich sa na údržbe zelene v Petržalke
 • vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke
Ing. Lenka Milincká

E-mail: lenka.milincka@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 6
Juraj Valocsay

Mobil: +421 902 134 494
E-mail: Juraj.Valocsay@petrzalka.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5

Gréta Gregorová

E-mail: gregorovagreta@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 6
Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

Mgr. Mária Riganová
Mgr. Ján Kaľavský
RNDr. Andrej Machlica, PhD.

Zuzana Brzová
Mobil: 0947 487 228
E-mail: zuzana.brzova@petrzalka.sk
Kancelária č. 418, 4. poschodie

web od 2day