Miestna rada

Zasadnutia miestnej rady

Harmonogram plánovaných zasadnutí komisií, MR a MZ v roku 2024

(1) Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
(2) Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
(3) Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
Podľa s čl. 7 ods. 2 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka z 25. januára 2011 v znení neskorších dodatkov mala miestna rada 9 poslancov vrátane zástupcov starostu, ktorých volí miestne zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Nakoľko z rokovaní zástupcov poslaneckých klubov vyplynuli návrhy na 11 členov miestnej rady, bolo potrebné zmeniť počet členov miestnej rady uvedených v čl. 7 ods. 2 organizačného poriadku.

Rokovací poriadok Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mgr. Viera Némethová

Tel.: +421 949 824 576
E-mail: vieranemeth1@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Predsedníčka klubu SASKA PRE Petržalku
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 1
Ing. Lenka Milincká

E-mail: lenka.milincka@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 6
Mgr. JUDr. Libuša Nicholson

E-mail: nicholsonlibusa@gmail.com

Ladislav Točka

E-mail: poslanectocka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 3
Adam Sarlós

E-mail: adam.sarlos@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Podpredseda klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 1
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk

Ing. Zuzana Kolman Šebestová

E-mail: kolmansebestova.teamba@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 2
Ing. Ján Karman

Tel.: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 

web od 2day