Postavenie miestneho kontrolóra

  • Miestneho kontrolóra volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie miestneho kontrolóra potvrdzuje miestne zastupiteľstvo formou uznesenia. Bez schválenia uznesenia sú voľba alebo odvolanie miestneho kontrolóra neplatné.
  • Miestny kontrolór je zamestnancom Mestskej časti Bratislava-Petržalka, a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).
  • Miestny kontrolór nesmie bez súhlasu miestneho zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (zákon NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  • Za svoju činnosť sa zodpovedá miestnemu zastupiteľstvu, ktorému priamo predkladá správy o výsledkoch kontroly.
  • Zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Rozsah kontrolnej činnosti
Miestny kontrolór vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností (zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach) a petícií (zákon NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov) ako aj kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní.

Kontrole miestneho kontrolóra podliehajú:

  • miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Petržalka
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestskou časťou Bratislava-Petržalka
  • právnické osoby, v ktorých má Mestská časť Bratislava-Petržalka majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom Mestskej časti Bratislava-Petržalka, alebo ktorým bol majetok mestskej časti prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

web od 2day