Miestna kontrolórka

V systéme komunálnej kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa platných právnych predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v jeho platnom znení, vykonáva miestny kontrolór mestskej časti funkciu kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Jeho postavenie a činnosť vyplývajú z ustanovení § 18 až 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Miestny kontrolór v rámci Mestskej časti Bratislava-Petržalka riadi a zodpovedá za činnosť útvaru miestneho kontrolóra, ktorý zriadila Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s ustanovením § 18g ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na zabezpečenie odbornej, administratívnej a organizačnej práce súvisiacej s plnením úloh miestneho kontrolóra.

 

Ing. Lívia Pochabová
Telefón: +421-2-68 288 871
Mobil: +421 947 487 197
E-mail: livia.pochabova@petrzalka.sk
kancelária č. 803, 8. poschodie

Ing. Lenka Žitkovičová, M. Sc.
Telefón: +421-2-68 288 872
Mobil: +421 947 487 199
E-mail: lenka.zitkovicova@petrzalka.sk
kancelária č. 802, 8. poschodie

web od 2day