Úlohy miestneho kontrolóra

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • predkladá miestnemu zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti
  • vypracováva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti a k návrhu záverečného účtu mestskej časti pred ich schválením v miestnom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestskej časti zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad

 
Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

web od 2day