Právomoci a kompetencie

Mestská časť okrem úloh samosprávy plní aj prenesené úlohy štátnej správy na rôznych jej úsekoch.

Mestská časť podľa § 4 ods. 1 až 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Štatút“):

 • vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením a hnuteľným a nehnuteľným majetkom hlavného mesta zvereným jej do správy, s nadobudnutým majetkom a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mestskej časti a záverečný účet a organizuje o ňom verejnú diskusiu
 • rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky a miestneho poplatku, určuje ich náležitosti a vykonáva ich správu; vykonáva správu daní určených osobitnými predpismi
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v mestskej časti, na ten účel pri rešpektovaní celomestských záujmov vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti a k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v mestskej časti, zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti a vydáva záväzné stanoviská k využitiu miestnych zdrojov
 • vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy (ulice, cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody) vrátane k nim patriacej cestnej zelene, stromoradia, ako aj správu a údržbu verejných priestranstiev
 • vykonáva správu a údržbu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych, športových a ďalších zariadení, ktoré nie sú podľa ods. 1 písm. f) určené mestským zastupiteľstvom do pôsobnosti samosprávy hlavného mesta
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti obytnej zóny v lokalitách, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a iné verejnoprospešné služby, a na návrh mestskej časti so súhlasom mestského zastupiteľstva aj výstavbu, údržbu a správu cintorínov
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti, chráni životné prostredie a utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • povoľuje predajný a prevádzkový čas obchodu a služieb a spravuje trhoviská
 • obstaráva a po dohode s hlavným mestom schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu mestskej časti a jej zón, ako aj koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestskej časti
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie, zariadenia a iné právnické osoby mestskej časti podľa osobitných predpisov
 • organizuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti o dôležitých otázkach života a rozvoja mestskej časti a zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
 • zabezpečuje miestne záležitosti verejného poriadku a ochrany pred požiarmi v mestskej časti, zodpovedá za plnenie úloh civilnej ochrane na území mestskej časti
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v mestskej časti
 • vedie kroniku mestskej časti
 • zabezpečuje vykonávanie sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu
 • vykonáva matričnú agendu
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • overuje údaje na žiadosti o výpis z registra trestov
 • určuje ordinačné hodiny neštátnych zdravotníckych zariadení
 • riešenie občianskych sporov, v zmysle Občianskeho zákonníka, § 5, kde obec rieši priestupky v oblasti verejného poriadku a susedských vzťahov (referát predb. právnej ochrany)

Samosprávu mestskej časti vykonávajú obyvatelia mestskej časti Bratislava-Petržalka:

 • orgánmi mestskej časti
 • hlasovaním obyvateľov mestskej časti
 • verejným zhromaždením obyvateľov mestskej časti

Orgánmi mestskej časti sú:

 • starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy plní úlohy štátnej správy starosta ako správny orgán. Ako správny orgán vedie správne konania na podnet alebo z úradnej povinnosti a vydáva individuálne právne akty (rozhodnutia, poplatkové a daňové výmery, vykonáva exekúcie v daňovom konaní a ukladá pokuty).

Oblasti, v ktorých starosta mestskej časti plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy:

 • bytová
 • hospodárska mobilizácia
 • doprava a cestné hospodárstvo
 • financie a správa majetku
 • kultúra
 • ohlasovňa pobytu
 • podnikanie a ochrana spotrebiteľa
 • poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo
 • sociálne veci
 • sťažnosti a kontrola
 • školstvo, mládež a telesná kultúra
 • územné plánovanie a stavebné konanie
 • všeobecná vnútorná správa
 • životné prostredie

web od 2day