Útulok a zariadenie núdzového bývania | PETRŽALKA

Obrátiť sa na nás môžete, keď prežívate ťažkú životnú situáciu, ste v núdzi, stratili ste strechu nad hlavou, potrebujete sa zorientovať  vo svojej sociálnej situácii, vo svojich právach, nárokoch a povinnostiach, potrebujete informácie o možnej pomoci a službách, alebo keď neviete, na koho sa vlastne obrátiť.

Útulok 

 • 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Útulok poskytuje  sociálne  služby na  riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že fyzická osoba nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Poskytujeme:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. nevyhnutné ošatenie a obuv.
 5. Zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a pomoc pri pracovnom uplatnení.

Utvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Ubytovanie

V Útulku poskytujeme ubytovanie spravidla na tri mesiace, najviac však na deväť mesiacov v roku. V Útulku máme k dispozícii 11 lôžok. Neposkytujeme bývanie pre páry a úplné rodiny.

Zariadenie núdzového bývania 

 • § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Poslaním Zariadenia núdzového bývania je poskytnúť pomoc osamelým matkám s deťmi pri riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu, že nemôžu užívať bývanie pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo sa stali obeťami správania iných fyzických osôb.

Poskytujeme:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Utvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej  hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Zabezpečujeme utajenie miesta a anonymitu, ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby.

Ubytovanie

V  Zariadení núdzového bývania poskytujeme ubytovanie spravidla na tri mesiace, najviac však na deväť mesiacov v roku. V  Zariadení núdzového bývania máme k dispozícii 7 lôžok. Neposkytujeme bývanie pre páry a úplné rodiny.

Vykonávame a zabezpečujeme aj odborné činnosti:

Sociálne poradenstvo

Našou snahou je vám poskytnúť podporu, pomoc, informácie, užitočné rady. Na základe prvého kontaktu s vami a zistenia problému a očakávaní, s ktorými prichádzate, stanovíme po vzájomnej dohode možnosti riešenia vašej sociálnej situácie, zameriame sa na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu vašich problémov a vhodnými metódami poskytneme konkrétnu odbornú pomoc.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Je odborná činnosť, ktorou sa zameriavame na poradenstvo a pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri komunikácii v úradnom styku a podobne.

Ďalšie činnosti:

Voľnočasové aktivity

Prijímateľky sociálnej služby vedieme k zmysluplnému využívaniu voľného času so svojimi deťmi s možnosťou  využitia literárneho kútika čítaním knižiek, rozprávok podľa vlastného výberu, či sledovaním televíznych programov. Voľnými hrami ich vedieme k tomu, ako sa spolu hrať, vykonávame aktivity na rozvoj jemnej motoriky ako aj pohybové aktivity.

Záujmová činnosť

S prijímateľmi sociálnej služby sa stretávame pri rôznych tematických dňoch, ako sú Medzinárodný deň detí, Veľkonočné sviatky, príchod Mikuláša do zariadenia, vianočné posedenia, besiedky. Pri tematických dňoch pripravujeme nielen výzdobu nástenky, ale aj zariadenia.

Rozvoj pracovných zručností

Aktivity sú zamerané na osvojenie pracovných návykov a zručnosti, orientáciu na pracovnom trhu, prípravu písomností na pracovný pohovor, plánovanie výdavkov a príjmov, na tréning každodenných a komunikačných zručností, podporu samostatného nezávislého života. Aktivity v interiéri sú zamerané na pomocné práce pri upratovaní spoločných priestorov, ktoré prebiehajú pod odborným vedením sociálnych pracovníkov.

DOKUMENTY
Ako vybaviť sociálnu službu
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Cenník

web od 2day