• 1/2019
  • Účinnosť od: 21.03.2019
  • Schválené: 05.02.2019

VZN č. 1/2019 z 5. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 2/2017.

web od 2day