• 10/2017
  • Účinnosť od: 28.12.2017
  • Schválené: 12.12.2017

VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 zo dňa 24. júna 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 8/2014 zo dňa 30. septembra 2014. Doplnené VZN č. 3/2018.

web od 2day