• 10/1992
  • Účinnosť od: 01.01.1993
  • Schválené: 16.12.1992

VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto VZN je Z R U Š E N É VZN č. 1/2001.

web od 2day