• 17/2019
  • Účinnosť od: 16.10.2019
  • Schválené: 30.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 17/2019 z 30. septembra 2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, VZN č. 3/2005, VZN č. 1/2007, VZN č. 2/2007, VZN č. 2/2008, VZN č. 3/2008, VZN č. 3/2009, VZN č. 6/2009, VZN č. 3/2010, VZN č. 8/2012, VZN č.3/2013 a VZN č. 9/2017

web od 2day