• 2/1992
  • Účinnosť od: 03.03.1992
  • Schválené: 15.02.1992

VZN o podmienkach držania a chovu zvierat na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto VZN je Z R U Š E N É VZN č. 4/1993.

web od 2day