• 4/2017
  • Účinnosť od: 16.03.2017
  • Schválené: 28.02.2017

VZN o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2018. Ruší VZN č. 14/2015.

web od 2day