• 7/2019
  • Účinnosť od: 31.07.2012
  • Schválené: 17.04.2012

VZN č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019.

web od 2day