• 8/2020
  • Účinnosť od: 14.10.2020
  • Schválené: 16.09.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 08/2020 zo dňa 16. septembra 2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava- Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019 a VZN č. 3/2020

web od 2day