• 9/2019
  • Účinnosť od: 17.07.2019
  • Schválené: 10.06.2019

VZN č. 9/2019 z 10. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day