• 9/2017
  • Účinnosť od: 01.01.2018
  • Schválené: 07.11.2017

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008, č. 3/2009 a č. 8/2012

web od 2day