Záštity

Zásady pre udeľovanie záštity starostu MČ Bratislava Petržalka

Záštita starostu MČ Bratislava Petržalka môže byť poskytnutá nad kultúrnymi, spoločenskými, vzdelávacími, športovými, charitatívnymi a ďalšími verejne prospešnými podujatiami, ktoré sa realizujú v prospech Petržalčanov bez nároku na finančné ohodnotenie či odmenu.

Postup pre udelenie záštity:
V prípade záujmu o záštitu je potrebné, aby žiadateľ svoju žiadosť poslal najneskôr 30 dní pred konaním podujatia/realizáciou projektu (v prípade nedodržania časového rozmedzia si mestská časť vyhradzuje právo neudeliť záštitu). Oficiálnu vyplnenú žiadosť spolu s dotazníkom treba poslať na kanceláriu starostu MÚ Petržalka alebo elektronicky na adresu zastity@petrzalka.sk.

Vzorové tlačivo žiadosti o záštitu nájdete TU

V žiadosti je potrebné uviesť čo najviac informácií podstatných pre posúdenie akcie alebo projektu a môžete použiť vzorovú predlohu žiadosti. O poskytnutí záštity rozhoduje starosta MČ Bratislava Petržalka. Záštita sa poskytuje písomne, vo forme listu starostu najneskôr do 30 dní od odoslania žiadosti.

Podmienky pre udelenie záštity:
1. Splnenie vyššie uvedených predpokladov
2. prijatie záväzku, že informácia o prevzatí záštity bude uvedená na všetkých s podujatím súvisiacich materiáloch (napr. letáky, plagáty, pozvánky, katalógy, atď.),
3. materiály zašle úspešný žiadateľ na tlacove@petrzalka.sk a zastity@petrzalka.sk
V prípade, že z grafických, či iných dôvodov je možné splniť iba umiestnenie loga alebo iba informácie o prevzatej záštite, úspešný žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomí referát komunikácie s verejnosťou.
4. informácia o záštite bude prezentovaná počas samotnej akcie a tiež v médiách
5. po uskutočnení podujatia je žiadateľ povinný informovať MČ Petržalka o stave a priebehu akcie. Je potrebné preukázať, že počas podujatia bola záštita starostu viditeľne a dôstojne prezentovaná (napr. zaslať leták, program, pozvánku, záverečnú správu, fotodokumentáciu priebehu, resp. mediálny výstup z akcie).

Kontakt: zastity@petrzalka.sk

web od 2day