Výzva na predloženie ponúk – oprava čerpacej stanice

Výzva na predloženie ponúk – oprava čerpacej stanice polievacieho vodovodu v Sade J. Kráľa

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva k predloženiu ponúk na realizáciu opravy strechy a fasády čerpacej stanice polievacieho vodovodu v Sade J. Kráľa.

Požadované práce:
odstránenie porušených vrstiev strešného plášťa, uloženie novej hydroizolácie strechy, oprava oplechovania, odstránenie poškodeného obkladu fasády, nová povrchová úprava fasády.
Celková plocha strechy 130 m2.

Termín obhliadky bude dňa 17.6.2008, zraz o 10,00 hod. pred reštauráciou Leberfinger na Viedenskej ceste v Bratislave-Petržalke. V prípade záujmu je potrebné zahlásiť účasť najneskôr 1 deň vopred na t.č. 0911 446 639.

Bližšie informácie k predloženiu ponúk môžu záujemcovia získať na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát investičný oddelenia nakladania s majetkom na 7. poschodí, č. dverí 719, 720 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/6828 6771 – 3, 0911 446 639.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je potrebné predložiť
– overenú kópiu oprávnenia podnikať v uvedenej oblasti
– čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia.
– overenú kópiu dokladov, preukazujúcu odbornú spôsobilosť na výkon stavbyvedúceho, resp. stavebného dozoru.

V prípade, že uchádzač uvedené doklady nepredloží, obstarávateľ nebude jeho ponuku akceptovať.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

Mestská časť si vyhradzuje právo uverejnené podmienky ponukového konania meniť, alebo ponukové konanie zrušiť.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke označenej heslom

„Ponuka na opravu čerpacej stanice v Sade J. Kráľa – neotvárať“

Na obálke je potrebné uviesť aj názov a adresu uchádzača. Lehota na predloženie ponúk je

do 27.6.2008 do 12,00 hod.

Milan Ftáčnik
starosta
v.r.

web od 2day