Verejné obstaranie – MŠ Pifflova

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu :

MŠ Pifflova 10, Bratislava – Petržalka

Akcia : Obnova PVC podláh v interiéroch materskej školy

Rozsah prác :

– Plocha obnovy podlahových krytín z PVC : 521,0 m2

Realizácia prác : júl 2008

Termín obhliadky je možný dňa 27.6. 2008 o 9,00 hod.
zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 23.6.2008. do 30.6.2008 od 9 00 do 13 00 hod. na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054. Ponuky na predmetné akcie požadujeme predložiť do 2.7.2008 do 1200 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day