Výzva na predloženie ponúk – predaj umelej ľadovej plochy

Mestská časť Bratislava-Petržalka ponúka na odpredaj umelú ľadovú plochu za týchto podmienok :

Predmetom predaja je umelá ľadová plocha, ktorá sa skladá zo zariadení vlastnej plochy a zariadenia na chladenie.

Ľadová plocha je odpredávaná ako súbor zariadení tvoriacich komplexný celok, odpredaj po častiach nie je možný priamo jednotlivým záujemcom, ale iba jednému kupujúcemu. Predaj bude uskutočnený v prospech najvyššej predloženej ponuky.

Podrobnejšie technické informácie a podmienky predaja
– Ing. Pavol Kleinert, tel. 0905 498 438, E-mail kleinert@slovanet.sk

Ponuky v písomnej podobe zasielajte na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdajte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke označenej heslom

„ Ľadová plocha – neotvárať“

Na obálke je potrebné uviesť aj názov a adresu uchádzača, resp. odosielateľa.

Lehota na predloženie ponúk je do 31.7. 2008 do 12,00 hod.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day