Obstaranie tovarov – Bohrova

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava,

zabezpečuje pre materské školy nasledovné obstaranie tovarov v zmysle §102, Zákona č.25/2006 Z.z. – Zákazka s nízkou hodnotou.

– detská stolička výšky 30 cm…………………… 100 ks
– detská stolička výšky 34 cm…………………… 120 ks
– detský stôl obdĺžnikový výšky 52 cm………….. 30 ks
– detský stôl obdĺžnikový výšky 58 cm………….. 20 ks
– detský stôl šesťuholníkový výšky 52 cm………. 10 ks
– detský stôl šesťuholníkový výšky 58 cm………. 10 ks
– detské lehátko s matracom…………………….. 80 ks
– šatníkové skrinky s botníkom…………………… 20 ks

Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah obstarávaného tovaru.

Použitý materiál: tvrdé drevo
Nábytok má byť pevný stabilný a bezpečný pre deti predškolského veku. Záruka min. 2 roky.
Dodávka do 30 dní od uzavretia zmluvy o dodávke tovaru.
Pri vyhodnotení bude posudzovaná cena vrátane DPH, estetické a bezpečné vykonanie tovaru.
Každá položka bude vyhodnocovaná samostatne, z uvedeného dôvodu je možné predložiť ponuku samostatne na jednotlivé položky.

Záujemcovia môžu predložiť cenovú ponuku vrátane DPH na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke s uvedením hesla „Nábytok MŠ“.

K cenovej ponuke treba priložiť:

– prospekt vyhotovenia tovaru
– kópiu dokladu oprávňujúci dodávateľa podnikať v predmetnej oblasti
– čestné prehlásenie, že firma nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky sociálneho zdravotného a dôchodkového poistenia
– preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom minimálne troch obdobných dodávok za predchádzajúce 2 roky

V prípade, že ponuka nebude obsahovať predmetné doklady, bude zo súťaže vylúčená.

Ponuku treba predložiť vypracovanú v slovenskom jazyku do 29.9.2008 do 15,00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ

web od 2day