Výzva na predloženie ponúk – vybudovanie terénnych schodov

Výzva na predloženie ponúk – vybudovanie terénnych schodov na brehoch Chorvátskeho ramena

Zákazka s nízkou hodnotou

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva k predloženiu ponúk na vybudovanie terénnych schodov na brehoch Chorvátskeho ramena v MČ Bratislava-Petržalka.

Podklady k predloženiu ponúk ( projektovú dokumentáciu ) si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, referát investičný oddelenia nakladania s majetkom na 7. poschodí, č. dverí 719, 720 v čase stránkových dní a hodín. Telefonický kontakt v prípade potreby: 02/6828 6771 – 3, 0911 446 639.

Ponuky je potrebné zaslať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo odovzdať do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zalepenej obálke so spiatočnou adresou a označenej heslom :

„Ponuka – terénne schody Chorvátske rameno – neotvárať“

do 29.9.2008 do 13,00 hod.

Obálky s ponukami budú komisionálne otvorené v ten istý deň, t.j. 29.9.2008 o 16,00 hod.

Milan Ftáčnik
starosta

web od 2day