Verejné obstaranie – MŠ Turnianska

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu :

1. MŠ Turnianska 6, Bratislava – Petržalka

Akcia : Rekonštrukcia strechy pavilónu DJ nad 2.NP s novým vyspádovaním a zateplením
Rozsah prác :

– Celková plocha strechy je : 365,4 m2
– Plocha strechy pre vyspádovanie a zateplenie / plocha strechy bez atiky / 342 m2
Termín obhliadky je možný dňa 9.10.2008 o 9,30 hod. , zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 2.10.2008. do 10.10.2008 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese.

Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054.

Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 13.10.2008 do 13,00 hod. Ing.

Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day