Verejné obstaranie – MŠ Jankolova 8

Zákazka s nízkou hodnotou

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1,
851 01 Bratislava zabezpečuje výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu :

1. MŠ Jankolova 8, Bratislava – Petržalka

Akcia : Nadstavba oplotenia areálu MŠ

Rozsah prác :

– Nová nadstavba oceľových dielcov oplotenia výšky 720mm v dĺžke ….. 186,3 bm ( dielce plotu z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

– Výroba nového oplotenia s 2ks bránkami výšky 1,5 a 1,6 m v celkovej dĺžke ….. 4,2 bm ( dielce plotu z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

– Výmena spodných dielov a okopných plechov jestvujúcich brán ….. 2 ks

– Výmena spodných dielov a okopných plechov jestvujúcich bránok ….. 3 ks

– Obnova náterov jestvujúcich oceľových dielcov oplotenia, brán a bránok výšky 920mm v dĺžke ….. 194,2 bm ( dielce plotu z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

– Obnova náterov jestvujúcich oceľových dielcov oplotenia a bránky výšky 720mm v dĺžke ….. 41,6 bm ( dielce plotu z uzatvorených jäkl. profilov s výplňou z pás. ocele )

Termín obhliadky je možný dňa 29.10.2008 o 10,00 hod. , zraz pred vstupom do objektu MŠ.

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyzdvihnúť od 24.10.2008. do 31.10.2008 od 9 00 do 13 00 hod na vyššie uvedenej adrese. Kontaktnou osobou je p. Kasala č.t. 02/68201054. Ponuky na predmetnú akciu požadujeme predložiť do 4.11.2008 do 13,00 hod.

Ing. Milan Lezo
riaditeľ SSŠaŠZ

web od 2day